ECPD

IX Međunarodna specijalistička škola je “Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, sa glavnom temom Bolesti zavisnosti – rad u zajednici”, otvorena je kotorskom hotelu “Cattaro” 02.06.2017. godine.

Otvarajući Međunarodnu specijalističku školu generalna direktorica u Ministarstvu zdravlja dr Alma Hajdarpašić – Drešević, je naglasila da bolesti zavisnosti spadaju u grupu najčešćih bolesti savremenog čovjeka i da postoji njihova široka rasprostranjenost u opštoj populaciji koja u nekim sredinama ima i epidemijske razmjere.

Danas u svijetu ima oko 200 miliona uživaoca droge.

Marihuanu u svijetu konzumira 13,5% mladih.

Niz problema vezan je za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, podsjeća, dr Hajdarpašić-Drešević, kao što su širenje zaraznih bolesti, visok broj bolničkih tretmana, smrtnih ishoda, predoziranja, nasilja, umiješanosti u organizovani kriminal.

Posljednja studija iz 2015. godine, koja istražuje korišćenje psihoaktivnih supstanci kod 16-to godišnjaka u Crnoj Gori kaže da 63% adolescenata smatra da im je duvan lako dostupan, 17% duvan je probalo prije 13 godina, a 3% je nastavilo sa pušenjem.

Od supstanci koje su probali najčešći je kanabis, 20% sedative, a 5% ljekovi protiv bolova.

U Crnoj Gori postoji blag trend opadanja konzumiranja alkohola i duvana, ali je zato u porastu konzumiranje ostalih psihoaktivnih supstanci.

“Najnovija naučna istraživanja su unaprijedila naša saznanja te se zavisnost prepoznaje kao hronična, recidivantna bolest mozga koja se ispoljava kroz različita kompulsivna ponašanja, što je unaprijedilo našu moć prevencije i liječenja bolesti zavisnosti. Bolesti zavisnosti zahvataju sve segmente društva, to je razlog za ovakav skup, godišnji rad ove škole koja će doprinijeti savremenim programima prevencije u koju mora da se uključi cjelokpuna društevena zajednica”, poručila je dr Hajdarpašić-Drešević.

Pozdravljajući goste, direktor Specijalne bolnica za pshijtariju doc. dr Dragan Čabarkaba je u ime domaćina kazao da je Evropski centar Univerziteta za mir i razvoj UN, sa sjedištem u Beogradu više od 20 godina prisutan u Crnoj Gori i daje nemjerljiv doprinos širenju znanja, razvoja i mira na ovim prostorima.

“Specijalna bolnica za psihijatriju u Dobroti, ne samo da je centar i stožer psihijatrijske službe u Crnoj Gori,već sve više postaje sinonim za jednu od najstručnijih, najhumanijih i najomiljenijih ustanova iz oblasti mentalnog zdravlja u regionu. U ovu ustanovu sve više dolaze najeminentniji stručnjaci sa kojima se razmjenjuju iskustva i savremeni trendovi liječenja”, kazao je dr Čabarkapa.

Dr Čabarkapa je podsjetio da je ovaj naučni skup dobra prilika za razmjenu iskustava i dogovora o saradnji između ustanova i kolega, kao i prilika za medijsku popularizaciju ove humane profesije.

ECPD 2

Regionalni koordinator Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Crne Gore doc.dr Nebojša Kavarić kazao je da novi procesi integracija, u kojima je Crna Gora aktivni učesnik daju za pravo da će se ECPD sa svim svojim programima, sa već sada potencijalnim sjedištem u Podgorici i dalje pojavljivati kao respektabilni faktor i vrlo uticajni činilac za međunarodni transfer znanja na međunarodnom nivou kao što je ova škola

Polaznike škole, ljekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnke i novinare pozdravio je i prof. dr Budimir Lazović, ispred Međunarodne specijalističke škole.

Prvog dana seminara, učesnici škole posjetili su Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Dobroti, gdje je organizovano predavanje i obilazak Bolnice.

Školu organizuje Evropski centar Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija, (ECPD), u saradnji sa ministarstvima zdravlja Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN).

IMG 8395

Seminar ,,Deinstitucionalizacija i psihijatrija u zajednici’’ održana je 16. i 17. maja 2017. godine u Baru u organizaci Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor. Seminar je održan u saradnji sa Centarima za mentalno zdravlje iz Trsta i Udina, sa kojima je saradnja uspostavljena još prije tri godine, a u matu 2015.godine, održan je seminar na sličnu temu u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Kotoru. Glavni cilj seminara je razmjena iskustva, analiziranje čuvenog ,,tršćanskog’’ modela deinstitucionalne psihijatrije i mogućnost njegove primjene u našim uslovima, kroz razvoj psihijatrije u zajednici.

Seminar je otvorio doc dr sc Dragan Čabarkapa, direktor Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, koji se tom prilikom zahvalio gostima i predavačima iz Trsta, kao i brojnim polaznicima seminara. Direktor Čabarkapa održao je predavanje na temu: ,,Deinstitucionalizacija kao ohrabrenje u unapređenju razvoja mentalnog zdravlja’’. Predavači na okruglom stolu bili su i ljekari specijalisti psihijatri iz Italije, i to: prim. dr Renzo Bonn, rukovodilac Centra za mentalno zdravlje u Udinama, koji je izložio predavanje na temu: ,,Proces deinstitucionalizacije u Italiji, od Basaglie do danas’’, dr Stana Stanić, iz Centra za mentalno zdravlje u Trstu, i med. tehničar Roberto Sou, takođe iz Centra za mentalno zdravlje Trst, koji su govorili na temu ,,Prezentacija Odsjeka za mentalno zdravlje u Trstu, deinstitucionalizacija i razvoj službi u zajednici’’.

Učesnici okruglog stola bili su i predavači iz Crne Gore, i to: dr Borislav Mitrić, psihijatar sa temom: ,,Razvoj psihijatrije u zajednici u Crnoj Gori’’, dr Marina Roganović, neuropsihijatar, na temu: ,,Gdje smo danas- liječenje u psihijatrijskoj bolnici i postojeći vanbolnički tretmani u Crnoj Gori’’, dr Jovo Đedović, psihijatar, koji je izložio temu: ,,Naša iskustva u sprovođenju asertivnog tretmana u zajednici’’, a o modelima rada i iskustvom Kancelarije za prevenciju narkomanije u Kotoru, govorila je Slađana Mijanović, dipl sociolog.

   Program seminara je bio otvorenog karaktera, što su maksimalno iskoristili za aktivno učešće svi ostali učesnici, među kojima su bili predstavnici: Centara za socijalni rad i Centara za mentalno zdravlje iz cijele Crne Gore, Doma starih Risan, JU Komanski most, JU Kakaricka gora, JU Resursni centar ,,1 jun’’, Specijalne psihijatrijske bolnice Kotor, NVO sektora i dr.

Seminar je bio edukovan i za menadžere iz oblasti zdravstva, NVO i civilni sektor, zaposlene iz organa uprave koji se bave poslovima zdravlja, rada i socijalnog staranja, pravde, unutrašnjih poslova, zapošljavanja, ljudskih prava i sloboda i drugih djelatnosti.

   Razvoj koncepta psihijatrije u zajednici i destigmatizacija osoba sa mentalnim problemima je veliki izazov i ogroman zadatak za Crnu Goru, a unapređenje postojećih službi i kvaliteta usluga pruženih u oblasti mentalnog zdravlja je jedan od prioriteta Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja. Iskustvo i praksa iz Trsta mogu doprinijeti na tom putu, njhov model deinstitucionalizacije, koji je mukotrpno sprovođen 20 godina, kroz reformu, čiji je tvorac bio poznati reformator psihijatar Franco Basaglia, daju veliko ohrabrenje da je i u našim uslovima moguće postići slično. Zaštita mentalnog zdravlja i reforma službi mentalnog zdravlja zahtjevaju razvijanje partnerstva i intersektorsku saradnju civilnog društva, obrazovnog sistema, različitih ministarstava i medija, na tom putu Specijalna psihijatrijska bolnica Kotor, može biti prekretnica i doživjeti transformaciju kao bolnica San Giovanni u Trstu, čime bi uspostavila savremeniji i još humaniji model rada.

Otvaranje „sudske bolnice“ u Crnoj Gori i rješavanje ,,socijalnih pacijenata’’a posebno razvoj komunalne psihijatrije, su težište rada menadžmenta Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru, što je naišlo na opštu podršku učesnika skupa.

Ono što je kratkoročno moguće uraditi je : integrisati psihijatrijsku službu i ostali zdravstveni sistem, a težište staviti na primarnu zdravstvenu zaštitu – edukovati timove izabranih doktora, timove HMP i razviti timove za terenski rad pri Centrima za mentalno zdravlje u najkraćem roku.

I Donacija lijekova i medicinskog potrošnog materijala

R.br

Naziv

Količina

Procijenjena vrijednost

1.

/

/

/

II Donacija   medicinske opreme

 1.  

/

/

/

III Građevinsko -   zanatski radovi

1.

Adaptacija mokrih čvorova i na hroničnim odjeljenju  

 

20.000,00€

 

Adaptacija Trafostanice i Agregata

 

20.000, 00€

 

Adaptacija montažnog objekta za   Dnevnu bolnicu

 

40.000,00€

       

IV Vozila

1.

 

/

/

V Kancelarijska i   druga oprema

1.

 

/

/

             

                                                                                    D I R E K T O R

                                                            Doc dr sc Dragan Čabarkapa, dipl. pravnik

                                                                                   

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o državnoj upravi (“Sl. list RCG” , br. 38/2003 I “Sl. list CG”,br. 22/2008), Ministarstvo zdravlja donijelo je

UPUTSTVO

O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA,VOZILA,KANCELARIJSKE I DRUGE OPREME ZA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Član 1

Ovim uputstvom propisuje se prijem i način evidentiranja donacija i sponzorstava građevinsko-zanatskih radova i druge opreme u javnim zdravstvenim ustanovama.

Donacija je ustupanje i preuzimanje predmeta donacije bez naknade, u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Sponzorstvo je ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora,a za obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Član 2

Predmet donacija i sponzorstava iz člana 1 ovog uputstva su:

 1. Građevinsko-zanatski radovi,
 2. Vozila za medicinsku upotrebu,
 3. Vozila za nemedicinsku upotrebu,
 4. Kancelarijska oprema i inventar,i druga oprema.

Član 3

Donacije i sponzorstva zasnivaju se na principima:

-          maksimalne koristi za primaoca,

-          uvažavanja potrebe primaoca,

-          poštovanja standarda i kvaliteta,

-          efikasnosti u komunikaciji između donatora,odnosno sponzora i primaoca donacije,odnosno sponzorstva,

-          isplativosti donacije, odnosno sponzorstva za primaoca donacije, odnosno sponzorstva,

-          efikasne komunikacije uz rezultat potrebe primaoca, u skladu sa zajednički utvrđenim planom.

Član 4

Donator,odnosno sponsor je obavezan da zdravstvenoj ustanovi dostavi pismo namjere o donaciji,odnosno sponzorstvu.

   U pismu namjere,donator,odnosno sponzor je dužan da naznači sljedeće:

-          naziv davaoca donacije, odnosno sponzorstva, sjedištu, kontakt podatke i kontakt osobe,

-          predmet donacije, odnosno sponzorstva,

-          vrijednost donacije, odnosno sponzorstva sa podacima na čiji teret je PDV i ostalim troškovima,

-          namjeni donacije, odnosno sponzorstva,

-          rok upotrebe,

-          izjavu donatora, odnosno sponzora o visini finansijske podrške, namjere odgovarajućeg finansiranja i izjave o upotrebi finansijske podrške ( da li je isključivo za namjene za koje je donacija planirana).

     Član 5

Pismo namjere iz člana 4 ovog uputstva, zdravstvena ustanova je dužna da ocijeni u odnosu na izražene potrebe, kvalitet, kvantitet i isplativost donacije, odnosno sponzorstva.

Donacije, odnosno sponzorstva, za koje nije dostavljeno pismo namjere, a nijesu potrebne zdravstvenoj ustanovi, primalac donacije će odbiti.

Član 6

Godišnji plan donacije, odnosno sponzorstva, donosi javna zdravstvena ustanova, baziran na izraženim potrebama.

Donacije i sponzorstva u vidu finansijske podrške u skladu sa pismom namjere, javna zdravstvena ustanova će prihvatiti i upotrijebiti u skladu sa pismom namjere ili po dogovoru sa donatorom, odnosno sponzorom.

Primaocu donacije, odnosno sponzorstva, prijavljuje se vrijednost radova i druge opreme predviđene ovim uputstvom.

Međusobna prava i obaveze između davaoca donacije i donatora i sponzorstva i sponzora, regulišu se ugovorom.

Član 7

Donirani i sponzorisani radovi i druga oprema, mora biti odobrena od strane javne zdravstvene ustanove.

Donirani i sponzorisani radovi i druga oprema mora biti u skladu sa pravilima i standardima iz oblasti građevinsko-zanatske djelatnosti i standardima nemedicinskih i medicinskih vozila.

Član 8

Primalac donacije, odnosno sponzorstva, prilikom prijema ispituje da li građevinsko-zanatski radovi odgovaraju planu iskazane potrebe zdravstvene ustanove.

Član 9

Plan za donaciju, odnosno sponzorstva iz člana 6 ovog uputstva, zdravstvena ustanova dostavlja na mišljenje Ministarstvu zdravlja.

Član 10

Primalac donacije, odnosno sponzorstva će posebno utvrditi i zapisnički konstatovati, da li je:

-          funkcionalna i kompletna,

-          dokumentacija u skladu sa planom i programom,

-          sa garancijom i,

-          adekvatno montirana.

Član 11

Predmet donacije, odnosno sponzorstva iz člana 2 stav 1 tač. 2,3, i 4 ne može biti oprema koja je korišćena, a radi se o materijalu i opremi čija isplativost nije opravdana.

Datum ulaska građevinsko-zanatskih radova i druge opreme primaocu mora biti unaprijed potvrđena od strane donatora, odnosno sponzora.

Donacija i sponzorstvo može biti direktno donirana konkretnim zdravstvenim ustanovama, pod uslovom da je stručno lice od strane primaoca donacije, odnosno sponzorstva, potvrdilo da je upoznato sa isplativošću donacije odnosno sponzorstva.

Član 12

Donator, odnosno sponzor i primalac donacije odnosno sponzorstva iz člana 2 stav 1 tačka 1 zaključuju ugovor u skladu sa zakonom.

Donator,odnosno sponzor, obezbjeđuje adekvatne uslove (za građevinsko-zanatske radove), kao i adekvatno pakovanje i isporuku, dok primalac obezbjeđuje izvršenje propisanih carinskih formalnosti, lokalnim prevozom i prijemom za opremu iz člana 2 stav 1 tačka 2,3, i 4 ovog uputstva.

Donacija, odnosno sponzorstvo iz člana 2 stav 1 tačka 2 primalac donacije može prihvatiti u skladu sa Uputstvom o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u javnim zdravstvenim ustanovama.

Član 13

Primalac donacije u skladu sa ovim uputstvom mora biti informisan o građevinsko-zanatskim radovima i drugom vrstom opreme koja je predmet razmatranja ili u fazi pripreme.

Član 14

Troškove međunarodnog i lokalnog transporta, skladištenja, izvršenja propisanih carinskih formalnostima adekvatnog čuvanja i rukovanja, padaju na teret donatora, odnosno sponzora, osim ako se unaprijed ne postigne drugačiji dogovor sa primaocem donacije, odnosno sponzorstva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana oslobađanje od PDV i carine vrši se u skladu sa poreskim, odnosno carinskim propisima.

Javne zdravstvene ustanove o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima, sačinjavaju izvještaj na obrascu br. 1 koji je sastavni dio ovog uputstva i godišnji izvještaj dostavljaju Ministarstvu zdravlja na uvid.

Javna zdravstvena ustanova je dužna da pripremi Izvještaj o primljenoj donaciji (Izvještaj: sa memorandumom JZU i brojem djelovodnog protokola) i isti podnosi na uvid Ministarstvu zdravlja, mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.

Član 15

Ne može se dati saglasnost na uvoz i distribuciju donacije, odnosno sponzorstva ukoliko:

-          donacija ne odgovara potrebama zdravstvenog sistema,

-          rok upotrebe nije isplativ,

-          oprema nije u upotrebi u zemlji porijekla,

-          uvoz, skladištenje i distribucija se ne vrši u skladu sa zakonom,

-          standardi za ponuđenu opremu ne odgovaraju standardima u Crnoj Gori,

-          dostavljena specifikacija nije kompletna,i

-          donacija ne sadrži izjavu uvoznika i krajnjeg korisnika zdravstvene ustanove kojoj je donacija, odnosno sponzorstvo namijenjeno.

Za prijem donacija, odnosno sponzorstva, u skladu sa planom iz člana 6 ovog uputstva nije potrebna saglasnost Ministarstva zdravlja.

Član 16

Ovo uputstvo se postavlja na web stranici Ministarstva zdravlja i web stranici javne zdravstvene ustanove.

Plan donacija u skladu sa ovim uputstvom postavlja se na web stranici zdravstvene ustanove.

Član 17

Ovo uputstvo stupa na snagu naredni dan od donošenja.

Obrazac br. 1

DONACIJE I SPONZORSTVA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA, VOZILA, KANCELARIJSKE I DRUGE OPREME

DONATOR:

(naziv   i adresa)

OVLAŠTENI   PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG,ako donator nema sjedište na teritoriji   EU: (naziv i adresa)

Identifikacioni   broj DONATORA:

ZDRAVSTVENA   USTANOVA koja prima donaciju:

(naziv   i adresa)

NAZIV   LIJEKA i

MEDICINSKOG

SREDSTVA

Zaštićeno   ime:

Generičko   ime:

PROIZVOĐAČ   doniranog lijeka i medicinskog sredstva:

(naziv   i adresa)

Klasifikacija:

FARMACEUTSKI   OBLIK I JAČINA:

PAKOVANJE:

KOLIČINA:

ROK   TRAJANJA:

SERIJA:

REGISTROVANI   U CG (CALIMS)

DA

NE

STATUS   na Osnovnoj listi FOND-a

DA

NE

STATUS   na Dopunskoj listi FOND-a

DA

NE

REGISTROVAN   U EU:

DA

NE

REGISTROVAN   prema Listi kategorizacije:

DA

NE

REGISTROVAN   u CG ili nekoj od država članica EU

*u slučaju da je odgovor DA navesti državu

DA

NE

VELEPRODAJA preko koje če se donacija lijeka   realizovati

(naziv i adresa)

VRIJEDNOST DONACIJE:

/isključivo u eurima/

NAPOMENA:

         

ODGOVORNA   OSOBA DONATORA/POREDSTAVNIKA DONATORA:

(štampanim   slovima navesti ime I prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)

(potpis odgovornog lica)

DATUM:

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o državnoj upravi (,,Sl. list RCG'', br. 38/2003 i ,,Sl. list CG'', br. 22/2008), Ministarstvo zdravlja donijelo je

UPUSTVO O NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJA I SPOZNORSTAVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA PITANJA

Član 1

Ovim uputstvom propisuje se način evidentiranja donacija i sponzorstava ljekova i medicinskih sredstava u javnim zdravstvenim ustanovama.

Donacija je ustupanje i preuzimanje predmeta donacije bez naknade, u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Sponzorstvo je ustupanje i preuzimanje usluge u cilju prmocije sponzora, a za obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Član 2

   Predmet donacija i sponzorstava iz člana 1 ovog uputstva su:

 1. Ljekovi
 2. Medicinska sredstva

Član 3

   Donacije i sponzorstva zasnivaju se na principima:

-          Maksimalne koristi za primaoca

-          Uvažavanje potreba primaoca

-          Poštovanja standarda i kvaliteta

-          Efikasnosti u komunikaciji između donatora i primaoca donacije i sponzorstva

Član 4

   Donator, odnosno sponzor je obavezan da zdravstvenoj ustanovi dostavi pismo namjere o donaciji, odnosno sponzorstvu.

   U pismu namjere, donator, odnosno sponzor je dužan da naznači sledeće:

-          naziv davaoca donacije, odnosno sponzorstva, sjedište, kontakt podatke i kontakt osobe,

-          predmet donacije, odnosno sponzorstva,

-          vrijednost donaije, odnosno sponzorstva sa podacima na čiji teret je PDV i ostalim trškovima,

-          namjena donacije, odnosno sponzorstva,

-          roku trajanja,

-          izjavu donatora, odnosno sponzora, da se obavezuje da ukoliko u roku trajanja ne bude utrošena sva količina donacije, ili sponzorstva istu vrati po isteku roka trajanja.

Član 5

   Pismo namjere iz člana 4 ovog uputstva, zdravstvena ustanova je dužna da ocijeni u odnosu na izražene potrebe, kvalitet, kvantitet i isplativost donacije, odnosno sponzorstva, kao i na potrebe za liječenje oboljenja koje su usklađene sa relevantnim bolestima.

   Donacije, odnosno sponzorstva, za koje nije dostavljeno pismo namjere, a nijesu potrebne zdravstvenoj ustanovi, primalac donacije će odbiti.

Član 6

   Godišnji plan donacija, odnosno sponzorstva za ljekove, odnosno medicinska sredstva donosi javna zdravstvena ustanova.

   Donacije, odnosno sponzorstva treba da budu bazirane na izraženim potrebama i usklađene sa relevantnim bolestima u zemlji.

   Vrijednost donacije, odnosno sponzorstva, je vrijednost koja se zasniva na veleprodajnoj cijeni generičkog ekvivalenta, ili ako to nije moguće, onda na bazi veleprodajnih cijena generičnih ekvivalenata na svjetskom tržištu.

   Međusobna prava i obaveze između davaoca donacije i donatora i sponzorstava i sponzora, regulišu se ugovorom.

Član 7

   Donirani i sponzorisani ljekovi i njihovi generički ekvivalenti- oblici, moraju imati dozvolu za stavljanje u promet ili odobrenje za nabavku, odnosno uvoz lijeka koju izdaje Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

   Donirana i sponzorisana medicinska sredstva treba da posjeduju certifikat o usklađenosti medicinskog sredstva sa osnovnim zahtjevima u skladu sa Direktivom 93/42 EEC, 98/79 EEC (In vitro dijagnostička sredstva) i 90/385 EEC (aktivna implantabilana sredstva).

Član 8

   Izuzetno, predmet donacije, odnosno sponzorstva mogu biti ljekovi i medicinska sredstva koja nemaju odobrenje za promet u našoj zemlji, i to u slučaju pojave neuobičajenih oboljenja, ili oboljenja koja se tek pojavljuju kao nova, pod uslovom da je dobijena dozvola za njihov uvoz, ukoliko nijesu registrovane od strane Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) koja izdaje dozvolu kroz saglasnost da se lijek odnosno medicinsko sredstvo može staviti u promet.

   Komisija za ocjenu ispunjenosti kriterijuma za stavljanje lijeka na Listu ljekova ocjenjuje ispunjenost zakonskih uslova, da se lijek može staviti na Listu ljekova.

Član 9

   Plan za donaciju, odnosno sponzorstvo, u skladu sa članom 6 ovog uputstva, zdravstvena ustanova dostavlja na mišljenje Agenciji za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), koji se odnosi na dozvolu da lijek odnosno medicinsko sredstvo u skladu sa zakonom može biti u prometu u Crnoj Gori.

Član 10

   Donirani ljekovi i medicinska sredstva moraju biti iz pouzdanih izvora u skladu sa standardima kako u zemlji donatora tako i u Crnoj Gori.

   Donirani ljekovi i medicinska sredstva koji imaju dozvolu za stavljanje u promet obilježavaju se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaja uputstva za lijek (,,Sl. list CG, br. 21/16).

Član 11

   Predmet donacije i sponzorstva ne mogu biti ljekovi koji su bii korišćeni za liječenje drugih pacijenata, ili vraćeni u apoteke ili druge zdravstvene ustanove, kao ni besplatni uzorci ljekova koji su dati zdravstvenim radnicima.

   Donirani i sponzorisani ljekovi treba da imaju preostali rok upotrebe, namjanje godinu dana od dana ulaska u Crnu Goru.

   Datum ulaska lijeka i medicinskog sredstva i datum isteka roka ljekova ili medicinskih sredtava, primaocu donacije moraju biti unaprijed potvrđeni od strane donatora.

   Donacija i sponzorstvo može biti direktno konkretnim zdravstvenim ustanovama, pod uslovom da je stručno lice od strane primaoca donacije, odnosno sponzorstvo, potvrdilo da je upoznato sa rokom trajanja i da količina i preostali rok trajanja dozvoljavaju odgovarajuću upotrebu prije isteka roka.

Član 12

   Ljekovi i medicinska sredstva moraju biti označeni na jeziku koji je razumljiv zdravstvenim radnicima, a na svakom pojedinačnom pakovanju moraju biti navedeni: INN, generičko ime, broj serije, forma doze, jačina, naziv proizvođača, količina u kontejneru (pakovanju), uslovi čuvanja i krajnji rok upotrebe.

Član 13

   Donirani i sponzorisani ljekovi i medicinska sredstva dostavljaju se u većim količinskim jedinicama i odgovrajućim bolničkim paketima.

   Donirani i sponzorisani ljekovi i medicinska sredstva moraju biti upakovani u skladu sa međunarodnim propisima za transport, praćena detaljnim spiskovima o pakovanju sa sadržajem svakog kartona, drugim podacima.

   Težina ljekova i medicinskih sredstava iz stava 1 ovog člana ne može biti veća od 50 kg (pedeset) i ne smiju se miješati sa drugom robom u pakovanju.

Član 14

   Primalac donacije, odnosno sponzorstva u skladu sa ovim uputstvom mora biti informisan o svim donacijama, odnosno sponzorstvima koji su predmet razmatranja i pripreme.

Član 15

   Troškove međunarodnog i lokalnog transporta, skladištenja, izvršenja propisanih carinskih formalnostima i adekvatnog čuvanja i rukovanja, padaju na teret donator, odnosno sponzora, osim ako ne unaprijed ne postigne drugačiji dogovor sa primaocem donacije, odnosno sponzorstva.

   Izuzetno, od stave 1 ovog člana oslobađanje od PDV i carine vrši se u skladu sa poreskim, odnosno carinskim propisima.

Član 16

   Javne zdravstvene ustanove i donator, odnosno sponzori o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima, popunjavaju obrazac br.1 koji je sastavni dio ovog uputstva.

   Javne zdravstvene ustanove o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima, sačinjavaju izvještaj na obrascu br.2 koji je sastavni dio ovog uputstva.

   Javne zdravstvene ustanove su dužne da pripreme izvještaj o donacijama (izvještaj sa memorandumom JZU i brojem djelovodnog protokola) i isti dostavljaju Ministarstvu zdravlja, mjesečno, kvartalno, plugodišnje i godišnje.

   Za prijem donacije, odnosno sponzorstva, u skladu sa planom iz člana 6 ovog uputstva nije potrebna saglasnost Ministarstva zdravlja.

Član 17

   Ne može se dati saglasnost na uvoz i distribuciju doniranih ljekova i medicinskih sredstava, ukoliko:

-          donacija ne odgovara potrebama zdravstvenog sistema,

-          rok upotrebe doniranih ljekova je kraći od godinu dana,

-          pošiljka se sastoji iz malog broja ljekova u velikom broju serija,

-          ljekovi nijesu registrovani i nemaju odobrenje za stavljanje u promet u zemlji donatora ili u Crnoj Gori,

-          standardi za ponuđene ljekove ne odgovaraju standardima u Crnoj Gori,

-          uvoz, skladištenje i distribucija se ne vrši preko odgovarajuće veledrogerije,

-          dostavljena specifikacija nije kompletna i

-          donacija ne sadrži izjavu uvoznika i krajnje korisnika zdravstvene ustanove kojoj je donacija namijenjena da lijek neće biti u prodaji.

Član 18

  

   Ovo uputstvo se postavlja na web stranici Ministarstva zdravlja i web stranici javne zdravstvene ustanove.

   Plan donacija u skladu sa uputstvom postavlja se na web stranici zdravstvene ustanove.

Član 19

   Ovo uputstvo stupa na snagu naredni dan od dana donošenja.

DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

                                                 
   

DONATOR:

   

(naziv i adresa)

   
   

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK)     DONATOR U CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)

   
   

Identifikacioni broj DONATORA:

   
   

ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima     donaciju:

   

(naziv i adresa)

   
       
                 
   

NAZIV LIJEKA I

   

MEDICINSKOG SREDSTVA

   
   

Zaštićeno ime:

   
   

Generičko ime:

   
                                                                     
   

PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog     sredstva:

   

(naziv i adresa)

   
   

Klasifikacija:

   
   

FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:

   
   

PAKOVANJE:

   
   

KOLIČINA:

   
   

ROK TRAJANJA:

   
                                                                       
     

SERIJA:

     
                                                                                                                                                                                                                                               
       

REGISTROVAN U CG

       

(CALIMS)

       
       

DA

       
       

NE

       
       

STATUS na Osnovnoj listi

       

FOND- a

       
       

DA

       
       

NE

       
       

STATUS na Dopunskoj listi

       

FOND- a

       
       

DA

       
       

NE

       
       

REGISTROVAN U EU:

       
       

DA

       
       

NE

       
       

REGISTROVAN prema listi         kategorizacije:

       
       

DA

       
       

NE

       
       

REGISTROVAN U CG ili u nekoj od         država članica EU

       

*u slučaju da je odgovor DA         navesti državu

       
       

DA

       
       

NE

       
           
                                                                             
       

VELEPRODAJA preko koje će se         donacija lijeka realizovati

       

(naziv i adresa)

       
       

VRIJEDNOST DONACIJE:

       

(isključivo u eurima)

       
       

NAPOMENA:

       
           
           
       

ODGOVORNA   OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA:

(šatmpanim   slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)

                                                                                                                     (potpis odgovornog lica)

DATUM:

IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA LJEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

JZU

Donator

Period realizacije (vremenski period ili tačan   datum)

Predmet donacije (gotovina, roba)

Ukupna vrijednost donacije:

Iznos donacije za 2016.god.

Iznos kofinansiranja

Izvor kofinansiranja

Vrsta donacije (IZABERITE IZ PADAJUĆEG MENIJA)

KOMENTAR

                   
                   
                   
                   

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o državnoj upravi («Sl. list RCG», br. 38/2003 i «Sl. list CG», br. 22'2008), Ministarstvo zdravlja donijelo je

UPUTSTVO O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA PREME U JAVNOM ZDRAVSTVENOM SISTEMU

Član 1

Ovim uputstvom propisuje se način evidentiranja donacija i sponzorstva opreme u javnim zdravstvenim ustanovama.

Donacija je ustupanje i preuzimanje predmeta donacije bez naknade, u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Sponzorstvo je ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora, a za obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Član 2

Predmet donacija i sponzorstva iz člana 1 ovog uputstva su:

Medicinska i nemedicinska oprema,

Finansijska podrška za stručno osposobljavanje zaposlenih za upotrebu donirane, odnosno sponzorisane opreme,

Finansijska podrška za stručno usavršavanje zaposlenih u javnom zdravstvenom sistemu za korišćenje opreme.

Član 3

Donacije i sponzorstva zasnivaju se na principima:

-maksimalne koristi za primaoca,

-uvažavanja potreba primaoca,

-poštovanje standarda i kvaliteta,

-efikasnost u komunikaciji između donatora, odnosno sponzora i primaoca donacije, odnosno sponzorstva,

-isplativost donacije, odnosno sponzorstva za primaoca donacije, odnosno sponzorstva,

-efikasne komunikacije uz rezultat potrebe primaoca, u skladu sa zajednički utvrđenim planom.

Član 4

Donator, odnosno sponzor je obavezan da zdravstvenoj ustanovi dostavi pismo namjere o donaciji, odnosno sponzorstvu.

U pismu namjere, donator, odnosno sponzor je dužan je da naznači sljedeće:

- naziv davaoca donacije, odnosno sponzorstva, sjedištu, kontakt podatke i kontakt osobe,

- predmet donacije, odnosno sponzorstva,

- vrijednost donacije, odnosno sponzorstva sa podacima na čiji teret je PDV i ostalim troškovima,

- namjeni donacije, odnosno sponzorstva,

- rok upotrebe,

- izjavu donatora, odnosno sponzora o visini finansijske podrške, namjere odgovarajućeg finansiranja i izjave o upotrebi finansijske podrške (da li je isključivo za namjene za koje je donacija planirana).

Član 5

Pismo namjere iz člana 4 ovog uputstva, zdravstvena ustanova je dužna da ocijeni i odnosu na izražene potrebe, kvalitet, kvantitet i isplativost donacije, odnosno sponzorstva kao i za potrebe liječenja oboljenja koja su usklađena sa relevantnim bolestima.

Donacije, odnosno sponzorstva, za koje nije dostavljeno pismo namjere, a nijesu potrebne zdravstvenoj ustanovi, primalac donacije će odbiti.

Član 6

Godišnji plan donacije, odnosno sponzorstva, donosi javna zdravstvena ustanova baziran na izraženim potrebama i usklađen sa relevantnim bolestima u zemlji.

Donacije i sponzorstva u vidu finansijske podrške u skladu sa pismom namjere, javna zdravstvena ustanova će prihvatit i upotrijebiti u skladu sa pismom namjere ili po dogovoru sa donatorom, odnosno sponzorom.

Primaocu donacije, odnosno sponzorstva, prijavljuje se vrijednost koja se zasniva na veleprodajnoj cijeni opreme ili ako to nije moguće, onda na bazi veleprodajnih cijena opreme na međunarodnom tržištu.

Međusobna prava i obaveze između davaoca donacije i donatora i sponzorstva i sponzora, regulišu se ugovorom.

Član 7

Donirana i sponzorisana oprema, mora biti odobrena za upotrebu u Crnoj Gori od strane Agencija za ljekove i medicinska sredstva, u zavisnosti od kapaciteta i mogućnosti upotrebe opreme u javnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa mogućim dijagnostičkim i drugim procedurama koji zahtijeva javni zdravstveni sistem.

Donirana sponzorisana oprema treba da posjeduje sertifikat o usklađenosti opreme sa propisima Crne Gore.

Član 8

Primalac donacije, odnosno sponzorstva, prilikom prijema ispituje da li isporučena oprema odgovora planu iskazne potrebe, da li su završene procedure u pogledu montaže opreme i da li je oprema puštena u rad.

Član 9

Plan za donaciju, odnosno sponzorstva opreme zdravstvena ustanova dostavlja na mišljenje Ministarstvu zdravlja.

Član 10

Donirana, odnosno sponzorisana oprema, mora biti iz pouzdanih izvora u skladu sa standardima kao u zemlji donatora, odnosno sponzora, tako i u Crnoj Gori

Obilježavanje, jačina i formulacija, donirane i sponzorisane opreme treba da bude u skladu ili slična sa propisima koje regulišu ovu oblast u Crnoj Gori.

Član 11

Primalac donacije, odnosno sponzorstva, će posebno utvrditi i zapisnički konstatovati, da li je:

- oprema funkcionalna i kompletna,

- sva dokumentacija i rezervni djelovi u sastavu opreme,

- oprema sa odgovarajućom garancijom,

- oprema adekvatno montirana i puštena u rad, i

- obučen kadar za korišćenje opreme.

Član 12

Predmet donacije, odnosno sponzorstva ne može biti oprema koja je korišćena, a radi se o opremi čija isplativost nije opravdana i zahtijeva veća ulaganja za osposobljavanje od procijenjene vrijednosti korišćene opreme.

Predmet donacije odnosno sponzorstva ne može biti oprema čija je upotreba uslovljena nabavkom potrošnog medicinskog materija(reagensi, RTG, trake i sl.).

Datum ulaska opreme primaocu mora biti unaprijed potvrđena od strane donatora odnosno sponzora.

Donacija i sponzorstvo može biti direktno donirana konkretnim zdravstvenim ustanovama, pod uslovom da je stručno lice od strane primaoca donacije, odnosno sponzorstva, potvrdilo da je upoznato sa rokom upotrebe isplativošću donirane, odnosno sponzorisane opreme.

Član 13

Oprema mora biti označena na jeziku koji je razumljiv zdravstvenim radnicima.

Donirana, odnosno sponzorisana oprema, mora biti upakovana u skladu sa međunarodnim propisima za transport, praćena detaljnim spiskovima o pakovanju sa sadržajem i drugim podacima.

Donator, odnosno sponzor, obezbjeđuje adekvatnu montažu, pakovanje i isporuku, dok primalac obezbjeđuje izvršenje propisanih carinskih formalnosti, lokalnim prevozom i prijemom.

Član 14

Primalac donacije u skladu sa ovim uputstvom mora biti informisan o opremi koja je predmet razmatranja ili u fazi pripreme.

Član 15

Troškove međunarodnog i lokalnog transporta, skladištenja, izvršenja propisanih carinskih formalnosti i adekvatnog čuvanja i rukovanja, padaju na teret donatora, odnosno sponzora, osim ako se unaprijed ne postigne drugačiji dogovor sa primaocem donacije odnosno sponzorstva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana oslobađanje od PDV i carine vrši se u skladu sa poreskim, odnosno carinskim propisima.

Javne zdravstvene ustanove i donatori, odnosno sponzori o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima, popunjavanju obrazac br.1 koji je sastavni dio ovog uputstva.

Javne zdravstvene ustanove o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima sačinjavaju izvještaj na obrascu br.2 koji je sastavni dio ovog uputstva.

Javne zdravstvene ustanove su dužne da pripreme Izvještaj o donacijama (Izvještaj: sa memorandumom JZU i brojem djelovodnog protokola) i isti dostavljaju Ministarstvu zdravlja, mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.

Za prijem donacija, odnosno sponzorstva, u skladu sa planom iz člana 6 ovog uputstva nije potrebna suglasnost Ministarstva zdravlja.

Član 16

Ne može se dati saglasnost na uvoz i distribuciju donirane, odnosno sponzorisane opreme, ukoliko:

- donacija ne odgovara potrebama zdravstvenog sistema,

- rok upotrebe nije isplativ,

-oprema nije u upotrebi u zemlji porijekla,

- uvoz, skladištenje i distribucija se ne vrši u skladu sa zakonom,

- standardi za ponuđenu opremu ne odgovaraju standardima u Crnoj Gori,

- dostavljena specifikacija nije kompletna, i

- donacija ne sadrži izjavu uvoznika i krajnjeg korisnika zdravstvene ustanove kojoj je donacija, odnosno sponzorstvo namijenjeno.

Član 17

Ovo uputstvo se postavlja na web stranici Ministarstva zdravlja i web stranici javne zdravstvene ustanove.

Plan donacija u skladu sa ovim uputstvom postavlja se na web stranici zdravstvene ustanove.

Član 18

Ovo uputstvo stupa na snagu naredni dan od dana donošenja.

Podgorica, 2017. godina

MINISTAR,

Dr. Kenan Hrapović

Broj:

 

Obrazac br. 1

DONACIJA OPREME

DONATOR:

(naziv i adresa)

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG, ako   donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)

Identifikacioni broj DONATORA:

ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima donaciju:

(naziv i adresa)

NAZIV I VRSTA OREME,SPONZORSTVA, FINANSIJSKE PODRŠKE I   POKLONA:

Zaštićeno ime:

 

Model:

PROIZVOĐAČ donirane opreme:

(naziv i adresa)

 
 

KOLIČINA:

DATUM PROIZVODNJE:

SERIJA:

REGISTROVANO U CG (upisan u evidenciju Calims-a)

                       DA

                       NE

DOZVOLA ZA PROMET U EU (ocjena usklađenosti, CE   certifikat

                       DA

                       NE

DOZVOLA ZA PROMET U TREĆIM DRŽAVAMA

(navesti državu)

                       DA

                       NE

VELEPRODAJA preko koje će se donacija realizovati

(naziv i adresa)

VRIJEDNOST DONACIJE:

/isključivo   u eurima/

NAPOMENA:

ODGOVORNO LICE DONATORA PREDSTAVNIKA DONATORA:

(štampanim slovima navesti ime, prezime i funkciju lica   donatora)

                                                                              

                                                                                                            (potpis odgovornog lica)

DATUM:

 

Obrazac br. 2

IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA ZA OPREMU

JZU

Donator

Preiod realizacije (vremenski period ili tačan datum)

Predmet donacija (gotovina, roba)

Ukupna vrijednost donacije:

Iznos donacije za 2016. god.

Iznos kofinansiranja

Izvor kofinansiranja

Vrsta donacije (IZABERITE IZ PADAJUĆEG MENIJA)

KOMENTAR

                   
                   
                   
                   

 

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA“ KOTOR

S T A T U T

ZU SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA“

KOTOR

Kotor, 2016. godine

Na osnovu člana 70 i 73. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. list CG br. 3/16 ) i Odluke o organizovanju javnih zdravstvenih ustanova u oblasti zdravstvene zaštite u Crnoj Gori («Službeni list RCG» broj 21/91 i 34/91), Odluke o mreži zdravstvenih ustanova («Službeni list CG» broj 52/10 ), Direktor ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobota“ Kotor, dana 29.01. 2016. godine, donio je

S T A T U T

ZU SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA“

KOTOR

I   OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor (u daljem tekstu Bolnica) je zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, koja obavlja specijalističko konsultativnu i visokospecijalizovanu konzilijarnu zdravstvenu djelatnost, bolničko liječenje, zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja i odgovarajuću medicinsku rehabilitaciju mentalno oboljelih, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Bolnica obavlja djelatnost iz stava 1 ovog člana, pod nazivom „ZU Specijalna bolnica za psihijatriju„Dobrota“ Kotor.

Sjedište Bolnice je u Kotoru, Dobrota, bb.

 

član 2

Bolnica ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm u kome su upisane riječi: « Crna Gora, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor».

Organizacione jedinice Bolnice koje vrše djelatnost iz čl. 5 ovog Statuta, mogu imati posebne pečate, koje koriste u vršenju djelatnosti.

Pečati organizacionih jedinica, pored teksta iz stava 2 ovog člana, sadrže i naziv organizacione jedinice.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži, pored podataka iz pečata, rubriku u koju se unosi broj akta i datum zavođenja akta.

Član 3

Tekst pečata i štambilja upisuje se crnogorskim jezikom ćirilicom ili latinicom.

Način upotrebe, čuvanja i rukovanja pečatom i štambiljem i njihov broj utvrđuje direktor posebnim aktom.

Član 4

Bolnica ima svojstvo pravnog lica.

Bolnica ima jedan ili više žiro računa, u skladu sa zakonom.

Bolnica ima poseban žiro-račun za sredstva koja se stiču putem projekata .

 

II DJELATNOST

Član 5

Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor je zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite koja obavlja dijagnostiku, liječenje, medicinsku rehabilitaciju i njegu iz djelatnosti psihijatrije na teritoriji Crne Gore.

Specijalna bolnica za psihijatriju obavlja i specijalističko konsultativnu i konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, a može da organizuje i dugotrajnu – produženu bolničku njegu i rehabilitciju.

Specijalna bolnica za psihijatriju obavlja i djelatnost snabdijevanja ljekovima i medicinskim sredstvima, kao i poslove mrtvačnice.

Osim poslova iz stava 1, 2 i 3. ovog člana Bolnica sprovodi i izvršenje mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno liječenje narkomana, obavezno liječenje alkoholičara, kao i sudsko-psihijatrijska posmatranja (vještačenja).

Bolnica organizuje internističku, epidemiološku, stomatološku zdravstvenu zaštitu, kao i uzimanje biološkog materijala,za pacijente na bolničkom liječenju.

                                                      

III ORGANIZACIJA BOLNICE

Član 6

            Za obavljanje djelatnosti iz člana 5. Statuta Bolnica osniva odjeljenja, službe, centar, dnevnu bolnicu i ostale djelatnosti bolnice.

Član 7

           Radi obavljanja djelatnosti u skladu sa čl. 5. Statuta ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, organizuju se sledeće organizacione jedinice:

 1. ODJELJENJA

A

   ODJELJENJA

A1

Odjeljenje   za akutne psihoze – muško

A2

Odjeljenje   za akutne psihoze – žensko

A3

Odjeljenje   za produženo liječenje – muško otvoreno

A4

Odjeljenje   za produženo liječenje - muško zatvoreno

A5

Odjeljenje   za produženo liječenje – žensko

A6

Odjeljenje   za liječenje bolesti zavisnosti

A7

Odjeljenje   za forenzičku-sudsku psihijatriju

A8

Dnevna bolnica sa odsjekom za elektroencefalografiju i otvorenim   odjeljenjem za akutne psihoze

B. SLUŽBE

B

SLUŽBE

B1

Služba medicinskog   snadbjevanja (apoteka)

B2

Služba   urgentne medicinske pomoći (prijemna ambulanta)

B3

Služba za   psiho-socijalnu rehabilitaciju

C. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

C

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE   POSLOVE

C1

Menadžment

C2

Služba za   pravne i kadrovske poslove

C3

Služba za   ekonomsko-finansijske poslove

C4

Tehnička   služba                      

D. OSTALE DJELATNOSTI BOLNICE

D

OSTALE DJELATNOSTI BOLNICE

D1

Centar za   promociju mentalnog zdravlja i međunarodnu sradnju

D2

Internistička   zdravstvena zaštita

D3

Epidemiološka   zdravstvena zaštita

D4

Stomatološka   zdravstvena zaštita

D5

Uzorkovanje   biološkog materijala

Član 8.

Radi obavljanja poslova unapređenja mentalnog zdravlja i međunarodne saradnje, u vezi sa radom i poslovanjem Bolnice, organizuje se:

Centar za promociju mentalnog zdravlja i međunarodnu saradnju

Centar se bavi unapređenjem i promocijom mentalnog zdravlja u Crnoj Gori. Modernizacija službi koje se bave mentalnim zdravljem u Crnoj Gori i dostizanje standarda razvijenih zemalja je jedan od prioritetnih ciljeva postojece nacionalne strategije o unapređenju mentalnog zdravlja.

Uloga Centra je jačanje službe mentalnog zdravlja u Crnoj Gori i podizanje nivoa opšte društvene svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, aktivnije uključivanje korisnika i njihovih porodica u rad službi mentalnog zdravlja, te opšte poboljšanje prakse u ovoj oblasti kroz različite vidove promocije, prevencije, zastupanja, objavljivanja publikacija, sprovođenja istraživanja i zajedničkog umrežavanja sa relevantnim institucijama regiona i Evrope.

Bliža djelatnost Centra bliže se reguliše aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Bolnice, koji donosi direktor. Centrom rukovodi načelnik centra koga imenuje direktor Bolnice. Načelnik Centra odgovoran je direktoru Bolnice.

Član 9

Organizacija i sistematizacija Bolnice bliže se reguliše aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Bolnice, koji donosi direktor.

IV   DJELOKRUG I NADLEŽNOST ORGANA BOLNICA

 1. 1.Direktor

Član 10

Organ upravljanja i rukovodjenja Bolnicom je direktor.

Direktor predstavlja i zastupa Bolnicu.

Direktor može svoja ovlašćenja za predstavljanje i zastupanje prenijeti na drugo lice.

Direktor organizuje i vodi poslovanje Bolnice, stara se o stručnosti i rezultatima poslovanja i odgovoran je za zakonitost rada Bolnice.

Član 11

U vršenju funkcije upravljanja, direktor:

-       utvrđuje poslovnu politiku i donosi planove rada i razvoja;

-       donosi Statut i druga opšta akta Bolnice;

-       usvaja programsku orijentaciju razvojno-istraživačke djelatnosti i daje saglasnost na planove osposobljavanja i stručnog usavršavanja;

-       donosi finansijski plan i usvaja finansijske iskaze i izvještaje;

-       usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun;

-       predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti;

-       odlučuje o zaštiti pojedinačnih prava zaposlenih, u skladu sa zakonom;

-       odlučuje po prigovoru učesnika javnih nadmetanja za ustupanje izvođenja radova;

-       donosi investicione odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

-    uz saglasnost Ministarstva utvrđuje cijene zdravstvenih usluga, koje se pružaju prema trećim licima;

-       odlučuje o izdavanju u zakup prostora, opreme, nabavci i otuđivanju osnovnih sredstava u skladu sa zakonom;

-       donosi odluke o statusnim promjenama Bolnice, uz saglasnost osnivača;

U ostvarivanju prava i obaveza rukovođenja bolnicom, direktor:

-       predlaže planove i programe rada i razvoja i preduzima mjere radi njihovog sprovođenja;

-       priprema, donosi i sprovodi opšte akte ;

-    imenuje i razrješava načelnike službi i pomoćnike direktora;

-       raspoređuje zaposlene u ustanovi;

-       donosi odluke iz oblasti radnih odnosa, u skladu sa zakonom;

-       donosi odluke iz oblasti stručnog usavršavanja i naučnog osposobljavanja;

-       donosi odluke o izvršavanju finansijskog plana i stara se o racionalnom korišćenju sredstava,

-       donosi odluke o službenim putovanjima zaposlenih u zemlji i inostranstvu;

-       zaključuje ugovore, u skladu sa zakonom;

-       podnosi izvještaj o poslovanju ustanove;

-       Izvještaj o poslovanju ustanove direktor podnosi Ministarstvu zdravlja, do 31.januara tekuće godine za predhodnu godinu;

-       stara se o unapređenju stručnog rada zaposlenih;

-       predlaže mjere unapređenja radne i životne sredine;

-       nalaže izvršavanje poslova i zadataka za vrijeme štrajka, kojima se obezbjeđuje minimum procesa rada,

-    obustavlja od izvršenja opšti akt Bolnice, ili pojedinačne njegove odredbe, ako su suprotne zakonu ili drugom propisu i o tome odmah obavještava Ministarstvo zdravlja;

-       obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i opštim aktima Bolnice.

                                                               Član 12

Direktora bira i razrešava Ministar, na osnovu javnog konkursa.

Direktor se bira na period od 4 godine.

Isto lice može najviše dva puta biti imenovano za direktora zdravstvene ustanove.

                                                               Član 13

Za direktora može biti imenovano lice koje ima visoko obrazovanje od najmanje 300 (CSPK) kredita, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti medicine i 3 godine iskustva, ili visoko obrazovanje u obimu najmanje 240 (CSPK) kredita, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni ili Ekonomski fakultet i tri godine radnog iskustva.

Član 14

Direktor organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada i finansijsko poslovanje ustanove, kao i primjenu odgovarajućih tehnologija u pružanju usluga iz djelatnosti Bolnice.

Direktor podnosi pisani izvještaj o radu i poslovanju zdravstvene ustanove Ministarstvu zdravlja, do 31. januara tekuće godine, za predhodnu godinu.

Član 15

Radi razmatranja određenih pitanja iz svog djelokruga, direktor Bolnice obrazuje Stručni kolegijum kao savjetodavno tijelo.

Članovi Stručnog kolegijuma su: načelnici i pomoćnici direktora, po potrebi i druga stručna ili rukovodna lica, koja odredi direktor.

Stručnim kolegijumom rukovodi direktor.

Radi razmatranja određenih pitanja, odnosno poslova iz svog djelokruga, direktor može obrazovati radne grupe ili komisije.

Član 16

Sjednice Stručnog kolegijuma održavaju se, po pravilu, jedan put nedjeljno, a najmanje jedan put mjesečno

Član 17

Samostalnim organizacionim jedinicama, iz člana 7 ovog Statuta, rukovode načelnici i šefovi službi.

Rukovodilac iz stava 1 ovog člana, organizuje i rukovodi radomorganizacione jedinice, sprovodi planove i programe rada i razvoja, odgovara za stručni rad, iskorišćenost kadrova i opreme, brine o radnoj disciplini i vrši i druge poslove od značaja za funkcionisanje odjeljenja, odnosno službe.

Načelnika i šefa službe razrješava i imenuje direktor.

Načelnik i šef službe su odgovorni direktoru.

Član 18

Bolnica ima jednog ili više pomoćnika direktora, što se bliže reguliše aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Bolnice.

Pomoćnik direktora, iz stava 1 ovog člana, organizuje, koordinira i rukovodi oblasti koju prati, vrši kontrolu obavljanja tih poslova, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada.

Pomoćnika direktora, imenuje i razrešava direktor Bolnica.

Pomoćnik direktora za svoj rad odgovara direktoru Bolnica.

 1. 2.Etički komitet
 2. 3.Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica
 3. 4.Komisija za kontrolu kvaliteta

Član 19

Radi primjene etičkih načela zdravstvene struke u oblasti psihijatrije i davanja mišljenja o etičkim pitanjima u ovoj oblasti u Bolnici se organizuje Etički komitet.

Etički komitet imenuje direktor Bolnice. Etički komitet ima pet članova, i to: tri predstavnika iz Bolnice i dva predstavnika iz reda pravosudnih, naučnih i drugih stručnih organa, ustanova ili organizacija.

Predsjednika Etičkog komiteta biraju većinom glasova članovi Etičkog komiteta iz svog sastava.

Etički komitet:

1) prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti ustanove;

2) daje mišljenje o etičkim aspektima naučnih ispitivanja i istraživanja u ustanovi;

3) odobrava naučna istraživanja u ustanovi;

4) odobrava klinička ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava i prati njihovo sprovođenje;

5) daje saglasnost za uvođenje novih genetičkih ispitivanja i prikupljanje genetičkih podataka i uzoraka;

6) daje saglasnost na uzimanje bioloških uzoraka i njihovo korišćenje u medicinske i naučno-nastavne svrhe;

7) daje saglasnost za uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u redovni obim zdravstvene zaštite;

8)   daje mišljenja o drugim etičkim pitanjima u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove.

Član 20

U Bolnici se obrazuje Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica, kao nezavisno multidisciplinirano tijelo za zaštitu prava mentalno oboljelih lica.

Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica imenuje direktor, na osnovu javnog poziva.

Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica ima pet članova i to: dva predstavnika iz ustanove i tri predstavnika iz reda stručnjaka iz oblasti psihijatrije i neuropsihijatrije, iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, zaštite ljudskih prava i sloboda ili drugih srodnih oblasti.

Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica:

1) vrši monitoring sprovođenja postupaka propisanih Zakonom o zaštiti i ostvarivanju prava, mentalno oboljelih lica i ukazuje nadležnim organima Bolnice i drugim zdravstvenim ustanovama i nadležnim državnim organima na uočene propuste;

2) nadgleda poštovanje ljudskih prava i sloboda i dostojanstva mentalno oboljelih lica;

3) po sopstvenoj procjeni ili na predlog trećih lica, ispituje pojedinačne slučajeve prisilnog zadržavanja i prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu, a naročito smještaja mentalno oboljelih lica, lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost i drugih lica koja nijesu sposobna da daju pristanak;

4) preduzima potrebne radnje radi provjere zaštite i ostvarivanja prava mentalno oboljelih lica povodom prigovora i pritužbi ovih lica, njihovih zastupnika, članova porodice, trećih lica ili centara za socijalni rad;

5) inicira donošenje odluke o otpuštanju iz Bolnice;

6) vrši druge poslove u skladu sa zakonom.  

Bliži sastav, način obrazovanja, način rada, sprovođenja interne kontrole i odlučivanja, regulisat će se Poslovnikom o radu Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica.

Član 21.

Ustanova je dužna da stalno radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Radi vršenja poslova iz stava 1 ovog člana u ustanovi se obrazuje Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite.

Komisija za kontrolu kvaliteta vrši monitoring i evaluaciju, predlaže direktoru mjere za unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenoj ustanovi, daje direktoru mišljenja i prijedloge u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene zaštite, planira i sprovodi antikorupcijske mjere i druge mjere utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, upustvima Ministarstva, statutom ili opštim aktima ustanove.

Komisija za kontrolu kavaliteta ima najmanje 5, a najviše 7 članova, koje imenuje direktor ustanove.

Komisija za kontrolu kvaliteta podnosi izvještaj direktoru zdravstvene ustanove tromjesečno i godišnje.

V PLANIRANJE RADA I RAZVOJA

Član 22

Bolnica donosi Plan rada i razvoja, u skladu sa planom zdravstvene zaštite.

Godišnji plan rada Bolnice zasniva se na analizi sprovođenja plana u prethodnom periodu, analizi zdravstvenog stanja građana i drugim potrebama građana u obezbjeđivanju zdravstvene zaštite, dostignutom stepenu razvoja zdravstvenih kapaciteta, razvoja, istraživačkog rada i materijalnim mogućnostima daljeg razvoja.

Član 23

O pripremi planova, metodama planiranja, pokazateljima, rokovima izrade, praćenja i analizi ostvarivanja planova i drugih pitanja iz oblasti planiranja, stara se direktor.

 

VI FINANSIRANJE

Član 24

Bolnica stiče sredstva za obavljanje djelatnosti od:    

-          osnivača, u skladu sa aktom o osnivanju;      

-          iz budžeta Crne Gore, odnosno Fonda,

-          iz budžeta opštine:

-          od pravnih i fizičkih lica pod uslovima određenim zakonom, aktom o osnivanju i statutom;

-          iz sredstava dobrovoljnog osiguranja;

-          iz donacija,i Projekata i

-   drugih izvora

Član 25

Sredstva iz člana 24. ovog Statuta, ustanova stiče za izvršavanje programa zdravstvene zaštite i plana rada i razvoja Bolnice.

Sredstva iz stava 1 ovog člana, njihovi izvori i raspored po namjenama, utvrđuju se Finansijskim planom Bolnice u skladu sa zakonom.

Sredstva iz čl. 4 . stav 3. su sastavni dio Finansijskog plana i konsolidovanog Bilansa ustanove.

VII MEĐUSOBNI ODNOSI ORGANA BOLNICE

Član 26

Odnosi između organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa u Bolnici, zasnivaju se na načelima hijerarhijske odgovornosti, podjele odgovornosti, subordinacije i saradnje.

Član 27

Zaposleni u Bolnici, neposredno ili preko svojih predstavnika imaju pravo na učešće u upravljanju, na pregovaranje, informisanje i izražavanje svojih stavova o bitnim pitanjima iz oblasti rada i radnih odnosa, saglasno zakonu i kolektivnom ugovoru.

VIII   SARADNJA SA SINDIKATOM

Član 28

Bolnica obezbjeđuje uslove rada i djelovanja reprezentativnog sindikata i sindikalnih povjerenika, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Direktor povodom predloga, mišljenja i primjedbi reprezentativnog sindikata zauzima stavove i o istima ih obavještavaju, u rokovima utvrđenim opštim aktima.

 

IX JAVNOST RADA

Član 29

Rad Bolnice je javan.

Član 30

Bolnica je dužna da građanima i drugim subjektima, na njihov zahtjev pruža obavještenja o uslovima i načinu pružanja usluga i vršenju djelatnosti, kojim se zadovoljavaju njihove potrebe.

Informisanje javnosti o radu Bolnice vrši direktor, odnosno lice koje on ovlasti.

Način ostvarivanja javnosti rada Bolnice, može se bliže urediti aktom koji donosi direktor.

 

X POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Član 31

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci od značaja za poslovanje Bolnice, čijim bi otkrivanjem i saopštavanjem mogle nastupiti štetne posljedice za rad i poslovanje Bolnice.

Profesionalnu tajnu, čine podaci o prirodi bolesti i toku liječenja svakog pacijenta, shodno pravilima medicinske struke i etike.

Član 32

Vrste dokumenata i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, uređuju se opštim aktom.

 

XI   OPŠTA AKTA

Član 33

Opšta akta Bolnice su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke.

Pored Statuta, opštim aktima se uređuje:

-          unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta;

-          stručno usavršavanje i naučno osposobljavanje;

-          način ostvarivanja stručnog nadzora;

-          obavljanje istraživačke djelatnosti;

-          stambeni odnosi;

-          arhivska građa i

Direktor donosi i druga opšta akta čija obaveza donošenja proizilazi iz zakona i drugih propisa, donijetih na osnovu zakona.

Na Statut i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematatiziji radnih mjesta, saglasnost daje Ministarstvo zdravlja.

Član 34

Inicijativu za donošenje, izmjenu i dopunu Statuta, odnosno drugog opšteg akta, njegovu izmjenu i dopunu, mogu pokrenuti:

 1. direktor;
 2. Ministarstvo zdravlja.

Inicijativa iz stava 1 ovog člana, podnosi se direktoru.

O svojoj odluci direktor obavještava podnosioca inicijative u roku od 15 dana, od dana njenog prijema.

Član 35

Izmjene i dopune Statuta, odnosno drugog opšteg akta, vrše se na način i po postupku po kome je takav akt donijet.

Član 36

Statut i druga opšta akta objavljuju se prije nego što stupe na snagu.

Objavljivanje iz stava 1 ovog člana, vrši se dostavljanjem odgovarajućeg broja primjeraka organizacionim jedinicama Bolnice ili isticanjem na oglasnoj tabli.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Opšti akti utvrđeni ovim Statutom, donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja novih opštih akata ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, primjenjivat će se postojeći akti, ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, ako nijesu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta, Kolektivnim ugovorima ili zakonom.

Član 38

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, od 10.03.2005.godine.

Član 39

Ovaj Statut stupa na snagu nakon objavljivanja, i po dobijanju saglasnosti od Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.

Broj: 226

Kotor, 29. 01. 2016. godine

DIREKTOR

Doc dr sc Dragan Čabarkapa, dipl. pravnik

 •  Start 
 •  Prev 
 •  Next 
 •  End 

Page 1 of 6

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top