Naručilac ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor                                                 OBRAZAC 3

Broj : 4092

Mjesto i datum : Kotor, 13.11.2017.godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I   PODACI O NARUČIOCU

Naručilac:ZU Specijalna bolnica   za psihijatriju Kotor

Kontakt   osoba:Tijana Đorđević

Adresa:   Dobrota bb

Poštanski   broj:85 330

Grad:   Kotor

Identifikacioni   broj: 02012863

Telefon:032/330-923

Faks:032/330-923

Elektronska   adresa (e-mail): anima.rac@t-com.me

Internet   adresa (web): psihijatrijakotor.me

II Predmet nabavke:

¨ robe,

¨ usluge,

ý radovi.

III Opis predmeta nabavke:

Radovi na izradi i ugradnji PVC stolarije na odjeljenjima bolnice prema tehničkoj specifikaciji.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 24.000,00 €;

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

¨ obustavljanje postupka nabavke ili

ý izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Naosnovuvrednovanja ponuda premapredviđenomkriterijumuvrednovanjaponuda-najnižeponuđenacijena, sačinjenajeranglistaponuda po silaznom redosledu:

RANG LISTA PONUDA PO SILAZNOM REDOSLEDU

Rangiranje po   silaznom redosljedu

Naziv ponuđača

Ukupan broj   bodova dobijen vrednovanjem ponuda po kriterijumu i podkriterijumima

JEDAN

”DEKI TRADE ”doo Kotor

100

DVA

”HIRON”doo Kotor

98,85

TRI

DOO”NAMCOM” Tivat

97,71

ČETIRI

DOO”LABUD TENDE” Kotor

96,96

PET

”NIK-PLAST” doo Nikšić

96,73

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: „DEKI TRADE“doo Kotor  

Kontakt-osoba: Ilija Magud

Adresa: Radanovići bb

Poštanski broj: 85318

Grad: Kotor

Identifikacioni broj (PIB):   02213184

Telefon:032/363-660

Fax: 032/363-660

Elektronska adresa (e-mail): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Internet adresa:

IX Cijena najpovoljnije ponude

23.119,32€

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

ý će zaključiti ugovor

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Službenik za javne nabavke                                                                Ovlašćeno lice naručioca

Tijana Đorđević,dipl.ecc, s.r.                                                                 doc dr sc Dragan Čabarkapa, s.r.

______________________                         M.P.                       ______________________________  

ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA                                                                    Kotor, 08.11.2017.

PSIHIJATRIJU ,,DOBROTA’’ KOTOR                                                              br. 4044

Spisak zdravstvenih radnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu  tokom 2017. godine sledeći:

 1. Olivera Marković (JZU Dom zdravlja Tivat)
 2. Dr Zoran Vučković (JZU Dom zdravlja Tivat)
 3. Dr Nevenka Duletić (JZU Dom zdravlja Budva)
 4. Dr Branislava Čizmović (SB ,,Vaso Ćuković’’ Risan)
 5. Dr Goran Jakovljević (SB ,,Vaso Ćuković’’ Risan)
 6. Dr Goran Jakovljević (Dom starih ,,Grabovac’’ Risan)
 7. Dr Jovo Đedović (Dom zdravlja Kotor- Metadonski centar- CZMZ)
 8. Dr Jovo Đedović (Opšta bolnica Kotor)

Napomena: dr Goran Jakovljević je 20.10.2017. potpisao sporazumni prestanak radnog odnosa zbog odlaska u starosnu penziju.

S poštovanjem,

Doc dr sc Dragan Čabarkapa dipl pravnik, s.r.

Direktor

OBRAZAC 1

Naručilac: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Broj:

Datum:Kotor, 01.11.2017.g.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ) , ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotordostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:ZU Specijalna   bolnica za psihijatriju Kotor

Lice/a za davanje informacija:   Tijana Đorđević

Adresa: Dobrota bb

Poštanski broj:85330

Sjedište:Kotor

PIB: 02012863

Telefon:032/330-923

Faks:032/330-923

E-mail adresa:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Internet stranica: www.psihijatrijakotor.me

II Predmet nabavke:

 • robe

¨ usluge

ý radovi

III Opis predmeta nabavke:

Radovi na izradi i ugradnji PVC stolarije na odjeljenjima bolnice prema tehničkoj specifikaciji.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 24.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Opšti opis radova:

Skidanje postojeće stolarije sa odvozom odpadnog materijala na gradsku deponiju. Izrada PVC stolarije u bijeloj boji i ugradnja pur pjenom i šrafovima. Stolarija mora biti sa termo-prekidom, sa kvalitetnim okovima renomiranih proizvađača i solbankom. Po završenoj ugradnji obraditi ivice i   vratiti u prvobitno stanje. Mjere uzeti na licu mjesta i prije davanja ponude obići objekte.

R.br.

Opis   predmeta nabavke,odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne   karakteristike Predmeta nabavke u Pogledu kvaliteta , Performansi i/ili   dimenzija

Jedinica   mjere

Količina

1.

Pripremni radovi

Demontaža postojećih prozora sa   iznošenjem iz objekta, utovarom i odvoženjem na deponiju.

kom

82

2.

PVC prozori sa solbankom 125 x 175

Dvokrilni prozori dimenzija 125 x 175 cm,  sa nadsvijetlom koji   se otvara na   kipu.                                  

kom

42

3.

PVC prozori sa solbankom 155 x 135

Dvokrilni   prozori dimenzija 155 x 135 cm,   jedno krilo se   otvara na kipu                                                    

kom

7

4.

PVC prozori sa solbankom 125 x 88

Dvokrilni   prozori dimenzija 125 x 88 cm,   jedno krilo se   otvara na kipu                                                    

kom

2

5.

PVC prozori sa solbankom 160 x 130

Dvokrilni   prozori dimenzija 160 x 130 cm,   jedno krilo se   otvara na kipu                                                    

kom

22

6.

PVC prozori sa solbankom 160 x 90

Dvokrilni   prozori dimenzija 160 x 90 cm,   jedno krilo se   otvara na kipu                                                    

kom

1

7.

PVC prozori sa solbankom 110 x 130

Dvokrilni   prozori dimenzija 110 x 130 cm,   jedno krilo se   otvara na kipu                                                    

kom

1

8.

PVC prozori sa solbankom 70 x 90

Jednokrilni   prozori dimenzija 70 x 90 cm,   krilo se otvara   na kipu                                                    

kom

7

9.

Obrada prozora

Po završenoj ugradnji potrebno je obraditi ivice   prozora i vratiti u prvobitno stanje

kom

82

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 30 dana od dana završetka radova, potpisivanja okončane situacije i uredno dostavljene fakture

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju radova.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ý najniža ponuđena cijena                                                            broj bodova   100     

Kriterijum :najniža ponuđana cijena

Maksimalan broj bodova, shodno ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponuđačima (odnosno njihovim ponudama), po ovom kriterijumu dodjeljuju proporcionalno u odnosu na najniže ponuđenu cijenu primjenjujući formulu:

Broj bodova =   Najniža ponudjena cijena x 100

                         Ponudjena cijena koja se boduje

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 sati do 12 sati, zaključno sa danom 10.11.2017.godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

¨neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dobrota bb.

¨preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dobrota bb.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Pet (5) dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

 1. je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

         Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, i tekst: "Ne otvaraj prije roka za otvaranja ponuda".Na poleđini ponude se navodi naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača.

Finansijski dio ponude se sačinjava na formi slijdećeg obrasca;

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.

opis predmeta

bitne karakteristike ponuđenog predmeta   nabavke(kataloški broj proizvođača)

jedinica mjere

količina

jedinična cijena bez

pdv-a

pdv

Jedinična cijena   sa pdv-om

ukupan iznos sa

pdv-om

                 
                 
                 
                 
                 
     

PDV

 

Ukupan iznos   sa PDV-om:

 
                   

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je

 

Mjesto izvršenja ugovora je

 

Garantni rok:

 

Rok plaćanja

 

Način   plaćanja

 

Period   važenja ponude

 

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

                                                                                                M.P.

Ponuda treba da sadrži:

Cijena ponude:Cijena ponude mora biti iskazana u eurima(jedinična i ukupna),bez i sa PDV-om, uključujući sve zavisne troškove nabavke usluge izvršenja radova do mjesta izvršenja-ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor.

Rok važenja ponude:

Ne može biti kraći od 30 dana od dana krajnjeg roka za odstavljanje ponuda.

-Rok izvršenja radova:maksimalno 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju radova.

-Uslovi i način plaćanja (avansno plaćanje nije dozvoljeno). Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova, potpisivanja okončane situacije i uredno dostavljene fakture.

-Garantni rok-navesti grantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca za izvedene radove i ugrađeni material.

-Nakon izvedenih radova,ponuđač sa kojim bude sklopljen ugovor o ivođenju radova, je dužan dostaviti ateste o ugrađenim materijalima.

-Izjavu o nezavisnosti na strani ponuđača(koja se sačinjava kao poseban dokument), u skladu sa članom17 Zakona o javnim nabavkama(Sl.list CG broj 57/14 I 42/17), u sljedećoj formi:

                       (ponuđač)                                                

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11 , 57/14,29/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca (ovlašćenim licem naručioca-doc dr sc Dragan Čabarkapa i službenikom za javne nabavke-Tijana Đorđević), iz zahtjeva za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti-radova na izradi I ugradnji PVC stolarije u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

__________________________

(svojeručni potpis)

                                                                                                M.P.

-Potencijalni ponuđač je obavezan, prije   davanja ponude, da izvrši obilazak objekata,   izvrši provjeru navedenih dimenzija i   količina.

Službenik za javne nabavke                                                                  Ovlašćeno lice naručioca

Tijana Đorđević,dipl.ecc                                                                     doc dr sc Dragan Čabarkapa, s.r.

______________________                                         M.P.           ______________________________  


 

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete VIII Jadranskoj konferenciji o bolestima zavisnosti i 16. SEEAnet simpozijumu zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o bolestima zavisnosti, koji će se održati u periodu od 12. – 14. oktobara 2017. godine.

Svečano otvaranje konferencije planirano je u četvrtak 12. oktobra 2017. godine u 17 sati u Hotelu »Mediteran« u Budvi – Bečići, a glavne teme konferencije su komorbiditeti nove psihoaktivne substance, hepatitis C, i supstitucionalna terapija.

VIII Jadransku konferenciju o bolestima zavisnosti i 16. SEEAnet simpozijum zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope o bolestima zavisnosti otvoriće ministar zdravlja dr Kenan Hapović a pored njega govoriće i direktor Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor doc. Dr Dragan Čabarkapa, predsjednik Mreže zemalja Jugoistočne evrope i Jadrana za liječenje bolesti zavisnosti Andrej Kastelić, predsjednik Konferencije i načelnik Centra za mentalno zdravlja u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor dr Aleksandar Tomčuk i dr.

Skup organizuje Mreža zemalja Jugoistočne evrope i jadrana za liječenje bolesti zavisnosti i Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore..

Na skupu će pored naših stručnjaka iz oblasti zavisnosti, uzeti učešće više od 80 eksperata iz regiona koji se bave tretmanom bolesti zavisnosti.

Poštovani predstavnici medija, molimo Vas da ispratite ovaj događaj.

S uvažavanjem,

D I R E K T O R

Doc. dr Dragan Čabarkapa

 

8. konferencija o tretmanu zavisnosti od droge i 16. SEEAnet (South Eastern European Adriatic Addiction Treatment Network)

Simpozijum o zavisničkom ponašanju

Oktobar 12-14 2017.

Hotel Mediteran, Budva-Bečići

 

Program

 

AGENDA:

Četvrtak, 12 oktobar 2017.

 

Glavne teme: treninzi,komorbiditeti, kanabinoidi u medicinske svrhe, hepatitis C

 

14.00-16.00- Trening/radionica: Supstitucijska terapija s akcentom na bubrenorfinu (na lokalnom jeziku)

 

16.00- Registracija

 

17.00- Otvaranje 8. Jadranske konferencije

 

           Andrej Kastelic (SEEAnet predsjednik), Aleksandar Tomčuk (predsjednik konferencije)

 

           Dobrodošli u Budvu

 

           Dragan Čabarkapa (direktor ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, Kotor)

 

           G-din Kenan Hrapović (ministar zdravlja)

 

17.30-19.00- voditelji: Andrej Kastelic, Aleksandar Tomčuk

 

                     Ivan Dimitrijević (Srbija): INTEGRATIVNI PRISTUP PREVENCIJI, LEČENJU, EDUKACIJI I ISTRAŽIVANJIMA BOLESTI ZAVISNOSTI U ZEMLJAMA BALKANA

 

                   Nermana Mehić Basara (Bosna i Hercegovina): ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI KAO SIMPTOM SUICIDALNOG PONAŠANJA OVISNIKA

 

                   Lidija Ignjac Stevović (Crna Gora): RIZIK SAMOUBISTVA KOD HEROINSKIH ZAVISNIKA U CRNOJ GORI

 

                   Ljiljana Ignjatova (Makedonija): BIPOLARNI POREMEĆAJ I ZAVISNOST

 

19.00-19.30- Borut Štukelj (Slovenija): NOVA OTKRIĆA NA POLJU KORIŠĆENJA KANABISA U MEDICINSKE SVRHE

 

19.30-20.00- Mojca Matičić (Slovenija): PUT KA ELIMINACIJI INFEKCIJE IZAZVANE HEPATITIS C VIRUSOM

 

Petak, 13 oktobar 2017.

 

Glavne teme: hepatitis C, NPS,OST/MAT, komorbiditeti

 

9.00-10.15- trening/radionica: liječenje hepatitisa C u korisnika droga (na lokalnom jeziku)

 

                 Voditelji: Mojca Matičić, Andrej Kastelic

 

                 Maša Klešnik (Slovenija): HEPATITIS C KOD KORISNIKA DROGE

 

                 Bernarda Bajec (Slovenija): ISKUSTVO MEDICINSKE SESTRE KOD LEČENJA HEPATITISA C U SLOVENIJI

 

10.15-10.45- pauza za kafu

 

10.45-12.15- NPS voditelji: Mirjana Delić, Ljiljana Ignjatova

 

                    Sreten Vićentić (Srbija): NOVE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE-NOVI MEDICINSKO-LEGALNI I NAUČNI IZAZOV

 

                   Nuša Šegrec (Slovenija): NOVA RIZIČNA PONAŠANJA I NOVE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE

 

                   Mirjana Delić (Slovenija): DETOKSIKACIJA PACIJENATA SA GHB/GBL ZAVISNOSTIMA

 

                   Kristijan Sirnik (Slovenija): MOŽEMO LI NAPRAVITI RAZLIKU IZMEĐU AMFETAMINIMA INDUKOVANE PSIHOZE I SHIZOFRENIJE?

 

             OST/MAT voditelji: Nera Zivlak-Radulović, Jovo Đedović

 

           Sandu Guinea (Rumunija): OST U RUMUNIJI: DESETOGODIŠNJA SARADNJA IZMEĐU NVO ARAS I NACIONALNOG INSTITUTA ZA INFEKTIVNE BOLESTI „PROF.DR. MATEI BALS-INBI“

 

           Nera Zivlak-Radulović (Bosna i Hercegovina): USPOSTAVLJANJE NOVE PROCEDURE UVOĐENJA OPIOIDNO-SUPSTITUCIJSKE TERAPIJE U CENTRU ZA OST BANJA LUKA-NAŠA ISKUSTVA

 

             N.Simonovska (Makedonija): DETOKSIKACIJA SA BUPRENORFINOM U LIJEČENJU ZAVISNOSTI OPIOIDIMA (naša iskustva)

 

           Jovo Đedović (Crna Gora): KRATAK PREGLED REZULTATA ADMINISTRACIJE OPIJATNIH AGONISTA U DOMU ZDRAVLJA KOTOR

 

12.30-13.00- sesija postera

 

13.00-15.00- ručak

 

15.00-17.30- KOMORBIDITETI voditelji: Nermana Mehić-Basara, Nuša Šegrec

 

               Jelena Ristić-Ilić (Slovenija): POREMEĆAJI LIČNOSTI I UŽIVANJE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

 

                 Ferhad Hadžiibrahimović (Bosna i Hercegovina): PSIHOZA,ZAVISNOST ILI NEŠTO DRUGO

 

               Kristijan Sirnik: KORIŠĆENJE KANABISA I PSIHOZA

 

               Ljubinko Kaluđerović (Crna Gora): OBLICI POMOĆI ZAVISNICIMA U CRNOJ GORI ZNAČAJ PROGRAMA 12 KORAKA ZA OPORAVAK ZAVISNIKA

 

             ODABRANE TEME voditelji: Lidija Ignjac Stevović, Branko Bregar

 

             Aleksandar Radinović (Crna Gora): JAVNA USTANOVA ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI PODGORICA-ORGANIZACIJA I RAD USTANOVE

 

             Magbula Grabovica (Bosna i Hercegovina): INTENZITET STRESA I NJEGOVI EFEKTI NA ZDRAVLJE MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA KOJI RADE U PSIHIJATRIJSKIM SLUŽBAMA

 

           Ivo Jambrošić, Branko Bregar (Slovenija): VEZA IZMEĐU TIPA OPIOIDA SUPSTITUCIONOM TERAPIJOM I ISHOD LIJEČENJA PACIJENATA ZAVISNIH OD ILEGALNIH DROGA

 

         Milazim Gjocaj (Kosovo): PUT KORIŠĆENJA DUVANA, ALKOHOLA I DROGE I HBV I HCV U KOSOVSKIM ZATOVRIMA U PERIODU OD 2014 DO PRVIH 6 MJESECI 2017

 

17.30- SEEAnet sastanak (svi su dobrodošli)

 

21.00- žurka konferencije

 

Subota, 14 oktobar 2017

 

Glavne teme: predoziranje, komunalna psihijatrija, ibogain, zatvori

 

9.00-10.00- radionica:PREDOZIRANJE

 

                   Nuša Šegrec (Slovenija): PREDOZIRANJE

 

                 Andrej Kastelic (Slovenija): PONESI KUĆI NALOXONE

 

10.00-10.30- EVROPSKA MREŽA KOMUNALNE PSIHIJATRIJE

 

                   Voditelji: Aleksandar Tomčuk, Jovo Đedović

 

10.30-10.50- Rene Keet (Holandija): LIJEČENJE OSOBA SA ZAVISNOŠĆU JE DIO INTEGRISANE DRUŠTVENE BRIGE O MENTALNOM ZDRAVLJU

 

                   VAN IZOLACIJE (film-16 minuta)

 

10.50-11.15- pauza za kafu

 

11.15-11.45- Borut Štrukelj (Slovenija) : IBOGAIN U LIJEČENJU ZAVISNOSTI OD DROGA: KRITIČKI OSVRT

 

11.45-12.45-KORIŠĆENJE DROGA I MENTALNO ZDRAVLJE U ZATVORIMA

 

                     Voditelji: Marina Roganović, Milazim Gjocaj

 

                     Milazim Gjocaj (Kosovo): HARMONIZACIJA RADA ZDRAVSTVENIH PROCEDURA U KOSOVSKIM ZATVORIMA I STANDARDI SA PREPORUKAMA OD STRANE SAVJETA EVROPE

 

                   Andrej Kastelic (Slovenija): MOŽEMO LI SE BAVITI MENTALNIM ZDRAVLJEM I BOLESTIMA ZAVISNOSTI U ZATVORSKOM OKRUŽENJU?

 

12.45-Zatvaranje konferencije

 

          

 

 

ZU Specijalna bolnica za psihijatriju  

 

Broj: 3070

 

Kotor, 30.08.2017.godine

 

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascimaza sprovođenjue nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor donosi

 

PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE NABAVKE

MALE VRIJEDNOSTI

 

 

I   UVODNE ODREDBE

 

       Član 1

 

Ovim pravilnikom uređuje se način pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti koji će sprovoditi ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor (u daljnjem tekstu: Naručilac) za nabavku robe i/ili usluga, procijenjene vrijednosti manje od 15.000,00 eura, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti manje od 30.000,00 eura (u daljnjem tekstu: male nabavke) za koju se ne primjenjuje neki od postupaka javne nabavke iz člana 20 Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Naručilac aktom iz stava 1 ovog člana određuje način prijema, pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, izbor najpovoljnije ponude, kao i način obavještenja učesnika u postupku o ishodu postupka.

 

Član 2

 

Naručilac će za nabavku roba, usluga i radova u primjeni ovog pravilnika u odnosu na sve ponuđače poštovati načela javne nabavke uređene Zakonom i to načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načelo obezbjeđenja konkurencije, načela transparetnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.

       Član 3

 

Naručilac ne smije tokom finansijske godine da podijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jednu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom.

Član 4

 

Naručilac može da pokrene postupak nabavke male vrijednosti ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom .

Naručilac donosi plan nabavke male vrijednosti i sve njegove kasnije izmjene na način da ga objavljuje na svojoj internet stranici.                                          

Član 5

 

Naručilac će o sukobu interesa na odgovarajući način primjenjivati odredbe čl. 16, 17 i 18 Zakona, potpisivanjem izjave o sprečavanju sukoba interesa za svaki pokrenuti postupak nabavke.

Član 6

 

Predmet nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava uporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.

Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.

U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično).

Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Ispunjenost uslova utvrđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač dokazuje na način koji je odredio Naručilac.

Ponuđač može ispunjenost utvrđenih uslova dokazivati i pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Član 7

Naručilac je dužan u sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti da primjenjuje druge važeće zakonske i podzakonske akte koji se odnose na predmet nabavke, u smislu posebnih zakona.

Član 8

 

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena u trenutku početka postupka nabavke male vrijednosti, ukoliko je primjenljivo.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodatu vrijednost (PDV-om).

Procijenjena vrijednost može se utvrditi na osnovu istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno u pripremi konkretne nabavke.

II   POSTUPCI NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 1. Postupak nabavke procijenjene vrijednosti veće od 8.000,00 eura, a manje do 15.000,00 eura za nabavku roba i      usluga, odnosno manje od 30.000,00 eura za radove

 

       Član 9

 

Postupak nabavke male vrijednosti odnosi se na procijenjenu vrijednosti veće od 8.000,00 eura do 15,000,00 eura za nabavku roba i usluga, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti veće od 8.000,00 eura do 30.000,00 eura pokreće pisanim zahtjevom za nabavku (trebovanje) upućenom direktoru od strane rukovodioca organizacionih jedinica.

Zahtjev za pokretanje postupka male nabavke (trebovanje) podnosi se elektronskim putem ili pisanim podneskom preko arhive ovlašćenom licu naručioca.

Podnosilac zahtjeva odgovoran je za blagovremeno planiranje potreba svoje organizacione jedinice, izradu godišnjih i kvartalnih planova nabavke organizacione jedinice u okviru odobrenog budžeta, blagovremeno podnošenje i potpunost zahtjeva za nabavku, kontrolu isporuke i prikupljanje svih potrebnih dokumenata za plaćanje, kontrolu da li je primljena roba stvarno poručena, kvantitativni i kvalitativni prijem robe, prijem i obradu dokumentacije koja prati izvršenje nabavke za robe, usluge i radove, kao i druge poslove povezane sa pojedinim predmetom nabavke .

Nakon obrade primljenog zahtjeva, ovlašćeno lice, na osnovu nacrta pripremljenog od strane službenika za javne nabavke, donosi odluku o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti na obrascu A, koja sadrži:

 1. podatke o naručiocu,
 2. vrsta i opis predmeta nabavke,
 3. procijenjenu vrijednost nabavke,
 4. izvor obezbjeđenja sredstava,
 5. rok sprovođrnja postupka i
 6. druge podatke od značaja za nabavku.
 7. podatke o naručiocu,
 8. podatke o predmetu nabavke,
 9. opis predmeta nabavke,
 10. procijenjenu vrijednost nabavke,
 11. tehničke karakteristike ili specifikacije,
 12. način plaćanja,
 13. rok isporuke robe, izvođenja radova odnosno pružanja usluga,
 14. kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
 15. uslove i zahtjeve koje ponuđač treba da ispuni,
 16. rok i način dostavljanja ponuda,
 17. rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka i
 18. druge informacije.
 19. ekonomski najpovoljnija ponuda ili
 20. najniža cijena.
 21. podatke o naručiocu,
 22. podatke o vremenu početka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda,
 23. podatke o dostavljenim ponudama, prema redosljedu prijema,
 24. uslove i dokaze predvidjene zahtjevom za dostavljanje ponuda,
 25. podatke o ispravnim i neispravnim ponudama,
 26. vrednovanje ponuda,
 27. rang lista po silaznom redosledu,
 28. prijedlog ishod postupka,
 29. potpis službenika za javne nabavke,
 30. potpis ovlašćenog lica naručioca.
 31. podatke o naručiocu,
 32. podatke o predmetu nabavke,
 33. opis predmeta nabavke,
 34. procijenjenu vrijednost nabavke,
 35. ishod postupka nabavke,
 36. razlozi obustavljanja postupka (ukoliko je primjenjivo)
 37. rang lista ponuda po silaznom redosledu,
 38. naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija,
 39. cijena najpovoljnije ponude,
 40. način realizacije nabavke,
 41. potpis službenika za javne nabavke,
 42. potpis ovlašćenog lica naručioca.

                                                                                                                                                                                Član 10

Postupak nabavke male vrijednosti sprovodi službenik za javne nabavke naručioca prikupljanjem ponuda od više ponuđača.

Prikupljanje ponuda iz stava 1 ovog člana sprovodi se na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda (u daljem tekstu Zahtjev) – Obrazac 1, koji sadrži:

Naručilac će Zahtjev na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom i drugi) uputiti ponuđačima i zatražiti ponude od najmanje tri ponuđača..

Službenik za javne nabavke je dužan da se u svom radu rukovodi principima dobrog poslovanja koje omogućuje učinkovitu nabavku i ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Član 11

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije su, u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio Zahtjeva.

Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije:

1) u skladu sa tehničkim propisom;

2) sa pozivom na standarde koji se primjenjuju u Crnoj Gori i koji su usaglašeni sa evropskim standardima, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, Naručilac se poziva na evropske standarde ili međunarodno priznate standarde, tehničke propise ili norme;

3) kao potrebne funkcionalne karakteristike ili zahtjeve za izvršenje ugovora, koji moraju da budu precizni i jasni kako da ponuđači na osnovu njih pripreme svoje ponude.

   Član 12

 

Kriterijumi za upoređivanje pristiglih ponuda su:

Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologiju načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu.

Član 13

Ponuda je izjava pisane volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenima u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđač sačinjava ponudu u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je menjati.

 

Član 14

 

Naručilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji računska greška. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3%, Naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku tri dana od dana prijema obavještenja o utvrđenoj računskoj grešci potvrdi prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijenjena kao neispravna.

   Član 15

 

Rok i način dostavljanja ponuda određuje se u Zahtjevu.

Rok za dostavljanje ponuda ne smije biti kraći od tri dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja Zahtjeva.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

 

 

     Član 16

Otvaranje ponuda u postupcima nabavki male vrijednosti određuje se u Zahtjevu.

Otvaranje ponuda može da bude javno.

Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka.

O prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik o prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda na Obrascu 2, koji sadrži:

 

   Član 17

Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podnosi predlog obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom ovlašćenom licu naručioca.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sačinjava se na Obrascu 3, koji sadrži:

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Nakon saglasnosti ovlašćenog lica naručioca šalje se obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti Naručilac je obvezan, u roku od tri dana, dostaviti svim učesnicima postupka na isti način kao i zahtjev za dostavljanje ponuda.

Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak nabavke male vrijednosti, prije roka za dostavljanje ponuda.

Član 17

 

Narudžbenicu ili ugovor potpisuje ovlašćeno lice naručioca ili osoba koju ono ovlasti.

Naručilac je obavezan pet godina od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između naručioca i ponuđača može se obavljati putem redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, telefaksom ili kombinacijom navedenih sredstava.

 1. Postupak nabavke procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 8.000,00 eura za robe, usluge i radove

 

   Član 18

 

Za nabavku roba, usluga ili radova procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 8.000,00 eura, nabavka će se realizovati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture, ugovora ili drugog odgovarajućeg dokumenta u zavisnosti od predmeta nabavke, nakon saglasnosti ovlašćenog lica naručioca.

                                                                                                                                                   Član 19

Postupak nabavke male vrijednosti jednake ili manje od 8.000,00 eura sprovodi službenik za javne nabavke.

Član 20

Predračuna/profakture, ugovora ili drugi odgovarajući dokumenta potpisuje ovlašćeno lice naručioca ili osoba koju ono ovlasti.

Naručilac je obavezan tri godine od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između naručioca i ponuđača može se obavljati putem redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, telefaksom ili kombinacijom navedenih sredstava

III EVIDENCIJA I IZVJEŠTAVANJE O JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

Član 21

 

                   O nabavkama male vrijednosti vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki koji je bliže uredilo Ministarstvo finansija.

    

Član 22

 

                   O nabavkama male vrijednosti izvještava se u skladu sa članom 118 Zakona i Pravilnikom o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nabavkama male vrijednosti i hitnim nabavkama koji je bliže uredilo Ministarstvo finansija

IV ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 23

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet stranici Naručioca na adresi www. psihijatrijakotor.me

Član 24

 

Obrasci A, 1,2 i 3 čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 25

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na internet stranici ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor,www. psihijatrijakotor.me

U Kotoru, 30.08. 2017. godine

                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                      Doc dr sc Dragan Čabarkapa, s.r.

                                                                                                   diplomirani pravnik

                                                                                                                                                                                                                            

Vaša ekselencijo, gospodine Đuići TAKAHARA, ambasadore Japana u Crnoj Gori, gospodine Milovane Vujoviću, državni sekretare Ministarsva zdravlja Vlade Crne Gore, poštovani predsjedniče Opštine Kotor gospodine Vladimire Jokiću, gospodo direktori zdravstvenih ustanova , drage kolege, predstvanici medija, dragi gosti, dobro nam došli

Na samom početku, želim da izrazim zahvalnost i sa vama podijelim zadovoljstvo zbog dodijeljene donacije, koja je od izuzetnog značaja za Specijalnu bolnicu za psihijatriju „Dobrota” Kotor, koja je jedina specijalna bolnica za psihijatriju u Crnoj Gori i stožer psihiajatrijske službe u našoj državi, a u Kotoru egzistira od 1953. godine.

Psihijatrijska djelatnost je jedna od nazahtjevnijih i najhumanijih djelatnosti u okviru zdravstvenog sistema uopšte. Mentalno zdravlje je preduslov opšteg zdravlja. Rad u ovim ustanovama je izuzetno težak, a uslovi rada složeni, posebno u uslovima ekonomske krize i nedostatka materijalnih sredstava, pa će ova donacija, čija vrijednost je oko 60.000 eura, u mnogome doprinijeti poboljšanju zdravstvenih usluga i uslova rada u bolnici.

Posebno ističem da je ovo najveća pojedinačna donacija koja je dodijeljena ovoj specijalnoj bolnici.

. U ovoj ustanovi se najuspješnije liječe bolesti zavisnoti, kao i najsloženija akutna psihijatrijska oboljenja.

Bolnica je preoptrećena prekomjernim brojem pacijenata, a posebno hroničnim, koji godinama iz socijalnih razloga ostaju u bolnici, kao i „sudskim pacijentima”, jer u Crnoj Gori još ne postoji Forenzička (sudska) bolnica.

Kako je bolnica imala samo jedno sanitetsko vozilo, a potrebe prevoza pacijenata do drugih bolnica, sudova, zdravstvenih i socijalnih ustanova u Crnoj Gori su velike, to je sa nabavkom konfornog kombi sanitetskog vozila unaprijedjena efikasnost i dostupnost svih vidova zdravstene zaštite za pacijente ove specijalne bolnice.

Obzirom da je bolnica imala samo jedan preko 10 godina star EKG aparat, nabavka novih 5 EKG aparata za određeni broj odjeljenja takođe će povećati efikasnost i kvalitet ukupne zdravstvene zaštite oko 260 pacijenata, koliko ih prosječno boravi u Bolnici.

U bolnici se dnevno spremi oko 1.000 (hiljadu) obroka, tako da opremu za kuhinju, treba stalno da se obnavlja, zbog čega je nabavka mašine za pranje sudja znatno unapredjenje u njenom radu.

Takođe, veliki broj pacijenata i sama priroda naših pacijenata zahtijevaju dodatnu higijenu, pa stalno treba obnavljati mašine za pranje veša i povećavati kapacitete vešaraja, zbog čega je nabavka dvije nove mašina za vešeraj( jedne za pranje i jedne za sušenje) od velikog značaja.

Na kraju, u ime Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota” Kotor, izražavam neizmjernu zahvalnost prijateljskom narodu Japana, Vladi Japana, Ambasadi Japana u Crnoj Gori, posebno njegovoj ekselenciji ambasadoru TAKAHARI, kao i vođi Projekta gospodinu Ivanu Vatoviću, sa kojima smo u saradnji predano radili praktično dvije godine dana, kako bi Projekat uspio i bio uspješno realizovan na zadovoljstvo svih nas.

Hvala.

ECPD

IX Međunarodna specijalistička škola je “Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, sa glavnom temom Bolesti zavisnosti – rad u zajednici”, otvorena je kotorskom hotelu “Cattaro” 02.06.2017. godine.

Otvarajući Međunarodnu specijalističku školu generalna direktorica u Ministarstvu zdravlja dr Alma Hajdarpašić – Drešević, je naglasila da bolesti zavisnosti spadaju u grupu najčešćih bolesti savremenog čovjeka i da postoji njihova široka rasprostranjenost u opštoj populaciji koja u nekim sredinama ima i epidemijske razmjere.

Danas u svijetu ima oko 200 miliona uživaoca droge.

Marihuanu u svijetu konzumira 13,5% mladih.

Niz problema vezan je za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, podsjeća, dr Hajdarpašić-Drešević, kao što su širenje zaraznih bolesti, visok broj bolničkih tretmana, smrtnih ishoda, predoziranja, nasilja, umiješanosti u organizovani kriminal.

Posljednja studija iz 2015. godine, koja istražuje korišćenje psihoaktivnih supstanci kod 16-to godišnjaka u Crnoj Gori kaže da 63% adolescenata smatra da im je duvan lako dostupan, 17% duvan je probalo prije 13 godina, a 3% je nastavilo sa pušenjem.

Od supstanci koje su probali najčešći je kanabis, 20% sedative, a 5% ljekovi protiv bolova.

U Crnoj Gori postoji blag trend opadanja konzumiranja alkohola i duvana, ali je zato u porastu konzumiranje ostalih psihoaktivnih supstanci.

“Najnovija naučna istraživanja su unaprijedila naša saznanja te se zavisnost prepoznaje kao hronična, recidivantna bolest mozga koja se ispoljava kroz različita kompulsivna ponašanja, što je unaprijedilo našu moć prevencije i liječenja bolesti zavisnosti. Bolesti zavisnosti zahvataju sve segmente društva, to je razlog za ovakav skup, godišnji rad ove škole koja će doprinijeti savremenim programima prevencije u koju mora da se uključi cjelokpuna društevena zajednica”, poručila je dr Hajdarpašić-Drešević.

Pozdravljajući goste, direktor Specijalne bolnica za pshijtariju doc. dr Dragan Čabarkaba je u ime domaćina kazao da je Evropski centar Univerziteta za mir i razvoj UN, sa sjedištem u Beogradu više od 20 godina prisutan u Crnoj Gori i daje nemjerljiv doprinos širenju znanja, razvoja i mira na ovim prostorima.

“Specijalna bolnica za psihijatriju u Dobroti, ne samo da je centar i stožer psihijatrijske službe u Crnoj Gori,već sve više postaje sinonim za jednu od najstručnijih, najhumanijih i najomiljenijih ustanova iz oblasti mentalnog zdravlja u regionu. U ovu ustanovu sve više dolaze najeminentniji stručnjaci sa kojima se razmjenjuju iskustva i savremeni trendovi liječenja”, kazao je dr Čabarkapa.

Dr Čabarkapa je podsjetio da je ovaj naučni skup dobra prilika za razmjenu iskustava i dogovora o saradnji između ustanova i kolega, kao i prilika za medijsku popularizaciju ove humane profesije.

ECPD 2

Regionalni koordinator Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Crne Gore doc.dr Nebojša Kavarić kazao je da novi procesi integracija, u kojima je Crna Gora aktivni učesnik daju za pravo da će se ECPD sa svim svojim programima, sa već sada potencijalnim sjedištem u Podgorici i dalje pojavljivati kao respektabilni faktor i vrlo uticajni činilac za međunarodni transfer znanja na međunarodnom nivou kao što je ova škola

Polaznike škole, ljekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnke i novinare pozdravio je i prof. dr Budimir Lazović, ispred Međunarodne specijalističke škole.

Prvog dana seminara, učesnici škole posjetili su Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Dobroti, gdje je organizovano predavanje i obilazak Bolnice.

Školu organizuje Evropski centar Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija, (ECPD), u saradnji sa ministarstvima zdravlja Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN).

 •  Start 
 •  Prev 
 •  Next 
 •  End 

Page 1 of 7

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top