pn feb

 

pn feb 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE ANTIKORUPCIJE

PODGORICA

Poštovani,

                        U skladu sa čl. 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kamapnja ( Sl.list CG, br 52/14) i upustvom Ministartsva zdravlja br. 404-356/2016, od 21.07.2016.godine, kao zdravstvena ustanova obavezni smo da objavljujemo sve izdate putne naloge za upravljanje služenim vozilima, izuzev vozila za transport bolesnika, a nijesmo obavezni da objavljujemo analitičke kartice.

            Ovim putem dostavljamo Vam izvještaj za period 22.01. – 28..01.2018. godine, (sedmodevni izvještaj) za upotebu službenih vozila. Izvještaj će biti objavljen na sajtu ZU Specijalne bolnice za psihjatriju Kotor www.psihijatrijakotor.me.

            S poštovanjem.

D I R E K T O R

                                                Doc dr sc Dragan Čabarkapa, dipl. pravnik,s.r.

                                                e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

putni nalog

 

putni nalog 2

OBRAZAC 1

Naručilac: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Broj: 4492

Datum:Kotor, 08.12.2017.g.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ) , ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotordostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:ZU Specijalna   bolnica za psihijatriju Kotor

Lice/a za davanje informacija:   Tijana Đorđević

Adresa: Dobrota bb

Poštanski broj:85330

Sjedište:Kotor

PIB: 02012863

Telefon:032/330-923

Faks:032/330-923

E-mail adresa:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Internet stranica: www.psihijatrijakotor.me

II Predmet nabavke:

  • robe

¨ usluge

ý radovi

III Opis predmeta nabavke:

Radovi na rekonstrukciji trafostanice prema tehničkoj specifikaciji.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 28.950,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

1.   PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE TRAFOSTANICE BTS I   RASTEREĆENJE OPTEREĆENJA U PAVILJONIMA U KRUGU SPECIJALNE BOLNICE U DOBROTI

                     

1.1 Građevinski radovi

                     

R.b.

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta   , performansi ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

 

1.

Nabavka materijala i izrada   betonskog(poliesterskog) postolja poliesterskog ormara

kom

1

 

2.

Razbijanje betonskih površina   debljine 10cm i vraćanje istih u prvobitno stanje nakon zatrpavanja kabla

m2

4,8

 

3.

Iskop kablovskog rova u zemljištu   III i IV kategorije za polaganje napojnog kabla paviljona i signalnih   kablova.Kablovski rov je dimenzija 0,8m x 0,4m

m

123

 

4.

Zatrpavanje kablovskog rova   iskopom. Pri zatrpavanju odstraniti krupnije kamenje i sabiti materijal do   90%.

m3

39,5

 

5.

Nabavka, isporuka i ugradnje   korugovanog rebrastog crijeva fi40 za provlačenje signalnog kabla

m

120

 

6.

Nabavka, isporuka i ugradnje   korugovanog rebrastog crijeva fi110 za provlačenje napojnog kabla

m

46

 

7.

Nabavka, isporuka i ugradnja   plastičnih kanalica za provlačenje signalnog kabla

m

32

 

8.

Nabavka materijala i izrada   betonske grede uz kameni zid. U gredi   ostaviti korugovano crijevo fi110 zbog provlačenja kabla.Greda je dimenzija   2m x 0,2m x 0,2m

pauš.

1

 

9.

Nabavka, isporuka i ugradnja   plastičnih gal štitnika

m

130

 

10.

Nabavka, isporuka i ugradnja trake   upozorenja

m

125

 

11.

Utovar viška materijala i odvoz do   najbliže legalne deponije

pauš.

1

 
                       

1.2 El. Montažni radovi

 
                       

1.

Pripremno završni radovi

pauš.

1

 

2.

Demontaža postojećeg   transformatora ENERGOINVEST, 250kVA, utovar i odvoz do magacina investitora

kpl

1

 

3.

Demontaža postojećeg NN bloka,   utovar i odvoz do magacina investitora

kpl

1

 

4.

Demontaža postojećih veza između   NN bloka i transformatora

pauš.

1

 

5.

Demontaža postojećih veza između   SN bloka i transformatora

pauš.

1

 

6.

Transport i ugradnja   transformatora od lokacije dobavljača do mjesta ugradnje.

kom

1

 

7.

Nabavka,isporuka i ugradnja   niskonaponskog panel blok sa 8 niskonaponskih izvoda+2 izvoda za javno   osvjetljenje i reaktivnu kompenzaciju. Umjesto standardnog prekidača od 1250A   za ovaj panel blok, potrebno je ugraditi prekidač za napajanje mreža-agregat SOCOMEC   tipa ATYS P 1250A 4P ili sl. Blok je proizvođača SCHNEIDER ELECTRIC-MERLIN   GERIN ili ekvivalentno-komplet

kom

1

 

8.

Isporuka i ugradnja novih veza NN   blok - transformator, provodnikom P/FT 1x240mm2, prema tehničkoj preporuci   TP-1b.

kpl

1

 

9.

Isporuka i ugradnja novih veza SN   blok - transformator, provodnikom XHP 48-A 3x(1x50/16 mm2), 6/10 kV, prema   tehničkoj preporuci TP-1b.

kpl

1

 

10.

Nabavka,isporuka i zamjena   oštećenih elemenata u transformatorskom polju srednjenaponskog bloka

pauš.

1

 

11.

Nabavka materijala i povezivanje   svih metalnih masa sa uzemljenjem

pauš.

1

 

12.

Nabavka, isporuka i ugradnja kabla   PP00-A 4x120mm2 za napajanje paviljona iz trafostanice

m

54

 

13.

Nabavka, isporuka i ugradnja   signalnog kabla PP00-Y 7x2,5mm2

m

160

 

14.

Nabavka, isporuka i ugradnja sa   programiranjem uklopnog sata sa samopromjenjivim vremenom za uključivanje   vanjske rasvjete

kom

1

 
                     

1.2.1 Automatizacija kontrole   agregatske potrošnje

     
                     

1.

Izrada projekta automatskog   upravljanja potrošačima vezanim na agregatsko napajanje

kpl

1

 

2.

Nabavka, isporuka i ugradnja   slobodnostojećeg poliesterskog razvodnog ormara na za njega već pripremljeno   betonsko(poliestersko) postolje pored zida trafostanice, sa automatikom za   kontrolu agregatske potrošnje kompleksa bolnice

kpl

1

 

3.

Zamjena postojeće sklopke   (demontaža stare i ugradnja nove) motornom sklopkom 320A sa daljinskim   upravljanjem u vešeraju

kpl

1

 

4.

Zamjena postojeće   sklopke(demontaža stare i ugradnja nove) motornom izbornom sklopkom 200A sa daljinskim   upravljanjem u restoranu

kpl

1

 

5.

Zamjena postojeće sklopke   motornom(demontaža stare i ugradnja nove) izbornom sklopkom 200A sa   daljinskim upravljanjem u paviljonu

kpl

1

 

6.

Zamjena postojećih EZ i TZ   osigurača automatskim osiguračima i podjela na agregatski i mrežni dio u   restoranu

kpl

1

 

7.

Zamjena postojećih EZ i TZ   osigurača automatskim osiguračima i podjela na agregatski i mrežni dio u   paviljonu

kpl

1

 
                       

1.3 Ostali radovi

         
                     

1.

Izrada projekta izvedenog stanja   rekonstrukcije trafostanice i infrastrukurne instalacije.

pauš.

1

 

2.

Ispitivanje zaštite i izdavanje   potrebne tehničke dokumentacije

pauš.

1

 

3.

Ispitivanje otpora uzemljenja   trafostanice sa izradom stručnog nalaza

pauš.

1

 
                       
 

REKAPITULACIJA

                 
                       
 

Ukupno   građevinski radovi bez pdv-a:

0,00   €

     
 

Ukupno   El. Montažni radovi bez pdv-a:

0,00   €

     
 

Ukupno   ostali radovi bez pdv-a:

0,00   €

     
                       
 

UKUPNO   bez pdv-a:

0,00   €

     
 

PDV   19%:

0,00   €

     
 

UKUPNO   sa pdv-om:

0,00   €

     
                                 

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 7 dana od dana završetka radova, potpisivanja okončane situacije i uredno dostavljene fakture

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Do 15 dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju radova.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ý najniža ponuđena cijena                                                            broj bodova   100     

Kriterijum :najniža ponuđana cijena

Maksimalan broj bodova, shodno ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponuđačima (odnosno njihovim ponudama), po ovom kriterijumu dodjeljuju proporcionalno u odnosu na najniže ponuđenu cijenu primjenjujući formulu:

Broj bodova =   Najniža ponudjena cijena x 100

                         Ponudjena cijena koja se boduje

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 sati do 12 sati, zaključno sa danom 13.12.2017.godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

¨neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dobrota bb.

¨preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dobrota bb.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Pet (5) dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

  1. je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

         Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, i tekst: "Ne otvaraj prije roka za otvaranja ponuda".Na poleđini ponude se navodi naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača.

Finansijski dio ponude se sačinjava na formi slijdećeg obrasca;

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.

opis predmeta

bitne karakteristike ponuđenog predmeta   nabavke(kataloški broj proizvođača)

jedinica mjere

količina

jedinična cijena bez

pdv-a

pdv

Jedinična cijena   sa pdv-om

ukupan iznos sa

pdv-om

                 
                 
                 
                 
                 
     

PDV

 

Ukupan iznos   sa PDV-om:

 
                   

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je

 

Mjesto izvršenja ugovora je

 

Garantni rok:

 

Rok plaćanja

 

Način   plaćanja

 

Period   važenja ponude

 

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

                                                                                                M.P.

Ponuda treba da sadrži:

Cijena ponude:Cijena ponude mora biti iskazana u eurima(jedinična i ukupna),bez i sa PDV-om, uključujući sve zavisne troškove nabavke usluge izvršenja radova do mjesta izvršenja-ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor.

Rok važenja ponude:

Ne može biti kraći od 30 dana od dana krajnjeg roka za odstavljanje ponuda.

-Rok izvršenja radova:maksimalno 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju radova.

-Uslovi i način plaćanja (avansno plaćanje nije dozvoljeno). Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 dana od dana završetka radova, potpisivanja okončane situacije i uredno dostavljene fakture.

-Garantni rok-navesti grantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca za izvedene radove i ugrađeni material.

-Nakon izvedenih radova,ponuđač sa kojim bude sklopljen ugovor o izvođenju radova, je dužan dostaviti ateste o izvedenim radovima I ugrađenim materijalima.

-Izjavu o nezavisnosti na strani ponuđača(koja se sačinjava kao poseban dokument), u skladu sa članom17 Zakona o javnim nabavkama(Sl.list CG broj 57/14 I 42/17), u sljedećoj formi:

                       (ponuđač)                                                

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11 , 57/14,29/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca (ovlašćenim licem naručioca-doc dr sc Dragan Čabarkapa i službenikom za javne nabavke-Tijana Đorđević), iz zahtjeva za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti-radova na izradi I ugradnji PVC stolarije u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

__________________________

(svojeručni potpis)

                                                                                                M.P.

-Potencijalni ponuđač je obavezan, prije   davanja ponude, da izvrši obilazak objekata,   izvrši provjeru navedenih dimenzija i   količina.

Službenik za javne nabavke                                                                  Ovlašćeno lice naručioca

Tijana Đorđević,dipl.ecc                                                                     doc dr sc Dragan Čabarkapa

______________________              M.P.           ______________________________

rotari klub kotor 

Rotari klub Kotor posjetili su Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Dobroti i tom priliko donirali odjeću, posteljinu i sredstva za higijenu za korisnike ove bolnice.

Tom prilikom direktor Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti doc.dr Dragan Čabarkapa zahvalio se Rotari klubu Kotor na podršci i iskazanoj humanosti

transfuzija

Zaposleni Specijalne bolnica za psihijtriju dobrata dali su dobrovoljno krv, na poziv Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Kotor.

- Naš posao uključuje svakodnevni rad sa pacijentima sa mentalnim bolestima a u okviru svog posla često organizujemo akcije koje imaju za cilj poboljšanje uslova života i liječenja pacijenata. Akcija davanja krvi je jedna u nizu takvih akcija i zadovoljstvo nam je što smo u prilici da i na ovakav način pomognemo onima koji su u potrebi – rekao je glavi tehničar bolnice Dobrota Emil Šabotić.Predsjednik Kluba dobrovoljnih davalaca krvi OO Crvenog krsta Kotor dr Boris Maslovski apelovao je na ostale kolektive u kotorskoj opštini, preduzeća i udruženja da se jave klubu i ukoliko su u mogućnosti odazovu pozivu za dobrovoljno davanje krvi.

- Procenat dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori je 2,9% i da bi bile podmirene potrebe stanovništva za krvlju potrebno je da stopa davalaštva iznosi 4%. Krv je nezamjenjiva tečnost i statistika pokazuje da će jednoj od četiri osobe tokom života biti potrebna krv, a svaki davalac krvi tokom života stiče doživotne prijatelje koji su budući potencijalni davaoci krvi upravo njemu. Davanje krvi je human gest, nije štetno po zdravlje i ne izaziva zavisnost a tog dana ćete se vratiti kući sa neprocijenjivim osjećajem da ste nekome pomogli i spasili život."- istakao je dr Maslovski.

Akcija je sprovedena uz podršku zaposlenih jedinice za transfuziju Opšte bolnice Kotor na čelu sa transfuziologom dr Filipović i sekretarom OO Crvenog Krsta Kotor gdinom Marovićem.

Naručilac ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor                                                 OBRAZAC 3

Broj : 4092

Mjesto i datum : Kotor, 13.11.2017.godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I   PODACI O NARUČIOCU

Naručilac:ZU Specijalna bolnica   za psihijatriju Kotor

Kontakt   osoba:Tijana Đorđević

Adresa:   Dobrota bb

Poštanski   broj:85 330

Grad:   Kotor

Identifikacioni   broj: 02012863

Telefon:032/330-923

Faks:032/330-923

Elektronska   adresa (e-mail): anima.rac@t-com.me

Internet   adresa (web): psihijatrijakotor.me

II Predmet nabavke:

¨ robe,

¨ usluge,

ý radovi.

III Opis predmeta nabavke:

Radovi na izradi i ugradnji PVC stolarije na odjeljenjima bolnice prema tehničkoj specifikaciji.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 24.000,00 €;

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

¨ obustavljanje postupka nabavke ili

ý izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Naosnovuvrednovanja ponuda premapredviđenomkriterijumuvrednovanjaponuda-najnižeponuđenacijena, sačinjenajeranglistaponuda po silaznom redosledu:

RANG LISTA PONUDA PO SILAZNOM REDOSLEDU

Rangiranje po   silaznom redosljedu

Naziv ponuđača

Ukupan broj   bodova dobijen vrednovanjem ponuda po kriterijumu i podkriterijumima

JEDAN

”DEKI TRADE ”doo Kotor

100

DVA

”HIRON”doo Kotor

98,85

TRI

DOO”NAMCOM” Tivat

97,71

ČETIRI

DOO”LABUD TENDE” Kotor

96,96

PET

”NIK-PLAST” doo Nikšić

96,73

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: „DEKI TRADE“doo Kotor  

Kontakt-osoba: Ilija Magud

Adresa: Radanovići bb

Poštanski broj: 85318

Grad: Kotor

Identifikacioni broj (PIB):   02213184

Telefon:032/363-660

Fax: 032/363-660

Elektronska adresa (e-mail): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Internet adresa:

IX Cijena najpovoljnije ponude

23.119,32€

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

ý će zaključiti ugovor

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Službenik za javne nabavke                                                                Ovlašćeno lice naručioca

Tijana Đorđević,dipl.ecc, s.r.                                                                 doc dr sc Dragan Čabarkapa, s.r.

______________________                         M.P.                       ______________________________  

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 8

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top