ZU Specijalna bolnica za psihijatriju  

 

Broj: 3070

 

Kotor, 30.08.2017.godine

 

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascimaza sprovođenjue nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor donosi

 

PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE NABAVKE

MALE VRIJEDNOSTI

 

 

I   UVODNE ODREDBE

 

       Član 1

 

Ovim pravilnikom uređuje se način pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti koji će sprovoditi ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor (u daljnjem tekstu: Naručilac) za nabavku robe i/ili usluga, procijenjene vrijednosti manje od 15.000,00 eura, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti manje od 30.000,00 eura (u daljnjem tekstu: male nabavke) za koju se ne primjenjuje neki od postupaka javne nabavke iz člana 20 Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Naručilac aktom iz stava 1 ovog člana određuje način prijema, pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, izbor najpovoljnije ponude, kao i način obavještenja učesnika u postupku o ishodu postupka.

 

Član 2

 

Naručilac će za nabavku roba, usluga i radova u primjeni ovog pravilnika u odnosu na sve ponuđače poštovati načela javne nabavke uređene Zakonom i to načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načelo obezbjeđenja konkurencije, načela transparetnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.

       Član 3

 

Naručilac ne smije tokom finansijske godine da podijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jednu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom.

Član 4

 

Naručilac može da pokrene postupak nabavke male vrijednosti ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom .

Naručilac donosi plan nabavke male vrijednosti i sve njegove kasnije izmjene na način da ga objavljuje na svojoj internet stranici.                                          

Član 5

 

Naručilac će o sukobu interesa na odgovarajući način primjenjivati odredbe čl. 16, 17 i 18 Zakona, potpisivanjem izjave o sprečavanju sukoba interesa za svaki pokrenuti postupak nabavke.

Član 6

 

Predmet nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava uporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.

Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.

U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično).

Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Ispunjenost uslova utvrđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač dokazuje na način koji je odredio Naručilac.

Ponuđač može ispunjenost utvrđenih uslova dokazivati i pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Član 7

Naručilac je dužan u sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti da primjenjuje druge važeće zakonske i podzakonske akte koji se odnose na predmet nabavke, u smislu posebnih zakona.

Član 8

 

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena u trenutku početka postupka nabavke male vrijednosti, ukoliko je primjenljivo.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodatu vrijednost (PDV-om).

Procijenjena vrijednost može se utvrditi na osnovu istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno u pripremi konkretne nabavke.

II   POSTUPCI NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 1. Postupak nabavke procijenjene vrijednosti veće od 8.000,00 eura, a manje do 15.000,00 eura za nabavku roba i      usluga, odnosno manje od 30.000,00 eura za radove

 

       Član 9

 

Postupak nabavke male vrijednosti odnosi se na procijenjenu vrijednosti veće od 8.000,00 eura do 15,000,00 eura za nabavku roba i usluga, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti veće od 8.000,00 eura do 30.000,00 eura pokreće pisanim zahtjevom za nabavku (trebovanje) upućenom direktoru od strane rukovodioca organizacionih jedinica.

Zahtjev za pokretanje postupka male nabavke (trebovanje) podnosi se elektronskim putem ili pisanim podneskom preko arhive ovlašćenom licu naručioca.

Podnosilac zahtjeva odgovoran je za blagovremeno planiranje potreba svoje organizacione jedinice, izradu godišnjih i kvartalnih planova nabavke organizacione jedinice u okviru odobrenog budžeta, blagovremeno podnošenje i potpunost zahtjeva za nabavku, kontrolu isporuke i prikupljanje svih potrebnih dokumenata za plaćanje, kontrolu da li je primljena roba stvarno poručena, kvantitativni i kvalitativni prijem robe, prijem i obradu dokumentacije koja prati izvršenje nabavke za robe, usluge i radove, kao i druge poslove povezane sa pojedinim predmetom nabavke .

Nakon obrade primljenog zahtjeva, ovlašćeno lice, na osnovu nacrta pripremljenog od strane službenika za javne nabavke, donosi odluku o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti na obrascu A, koja sadrži:

 1. podatke o naručiocu,
 2. vrsta i opis predmeta nabavke,
 3. procijenjenu vrijednost nabavke,
 4. izvor obezbjeđenja sredstava,
 5. rok sprovođrnja postupka i
 6. druge podatke od značaja za nabavku.
 7. podatke o naručiocu,
 8. podatke o predmetu nabavke,
 9. opis predmeta nabavke,
 10. procijenjenu vrijednost nabavke,
 11. tehničke karakteristike ili specifikacije,
 12. način plaćanja,
 13. rok isporuke robe, izvođenja radova odnosno pružanja usluga,
 14. kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
 15. uslove i zahtjeve koje ponuđač treba da ispuni,
 16. rok i način dostavljanja ponuda,
 17. rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka i
 18. druge informacije.
 19. ekonomski najpovoljnija ponuda ili
 20. najniža cijena.
 21. podatke o naručiocu,
 22. podatke o vremenu početka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda,
 23. podatke o dostavljenim ponudama, prema redosljedu prijema,
 24. uslove i dokaze predvidjene zahtjevom za dostavljanje ponuda,
 25. podatke o ispravnim i neispravnim ponudama,
 26. vrednovanje ponuda,
 27. rang lista po silaznom redosledu,
 28. prijedlog ishod postupka,
 29. potpis službenika za javne nabavke,
 30. potpis ovlašćenog lica naručioca.
 31. podatke o naručiocu,
 32. podatke o predmetu nabavke,
 33. opis predmeta nabavke,
 34. procijenjenu vrijednost nabavke,
 35. ishod postupka nabavke,
 36. razlozi obustavljanja postupka (ukoliko je primjenjivo)
 37. rang lista ponuda po silaznom redosledu,
 38. naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija,
 39. cijena najpovoljnije ponude,
 40. način realizacije nabavke,
 41. potpis službenika za javne nabavke,
 42. potpis ovlašćenog lica naručioca.

                                                                                                                                                                                Član 10

Postupak nabavke male vrijednosti sprovodi službenik za javne nabavke naručioca prikupljanjem ponuda od više ponuđača.

Prikupljanje ponuda iz stava 1 ovog člana sprovodi se na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda (u daljem tekstu Zahtjev) – Obrazac 1, koji sadrži:

Naručilac će Zahtjev na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom i drugi) uputiti ponuđačima i zatražiti ponude od najmanje tri ponuđača..

Službenik za javne nabavke je dužan da se u svom radu rukovodi principima dobrog poslovanja koje omogućuje učinkovitu nabavku i ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Član 11

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije su, u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio Zahtjeva.

Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije:

1) u skladu sa tehničkim propisom;

2) sa pozivom na standarde koji se primjenjuju u Crnoj Gori i koji su usaglašeni sa evropskim standardima, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, Naručilac se poziva na evropske standarde ili međunarodno priznate standarde, tehničke propise ili norme;

3) kao potrebne funkcionalne karakteristike ili zahtjeve za izvršenje ugovora, koji moraju da budu precizni i jasni kako da ponuđači na osnovu njih pripreme svoje ponude.

   Član 12

 

Kriterijumi za upoređivanje pristiglih ponuda su:

Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologiju načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu.

Član 13

Ponuda je izjava pisane volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenima u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđač sačinjava ponudu u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je menjati.

 

Član 14

 

Naručilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji računska greška. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3%, Naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku tri dana od dana prijema obavještenja o utvrđenoj računskoj grešci potvrdi prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijenjena kao neispravna.

   Član 15

 

Rok i način dostavljanja ponuda određuje se u Zahtjevu.

Rok za dostavljanje ponuda ne smije biti kraći od tri dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja Zahtjeva.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

 

 

     Član 16

Otvaranje ponuda u postupcima nabavki male vrijednosti određuje se u Zahtjevu.

Otvaranje ponuda može da bude javno.

Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka.

O prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik o prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda na Obrascu 2, koji sadrži:

 

   Član 17

Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podnosi predlog obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom ovlašćenom licu naručioca.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sačinjava se na Obrascu 3, koji sadrži:

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Nakon saglasnosti ovlašćenog lica naručioca šalje se obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti Naručilac je obvezan, u roku od tri dana, dostaviti svim učesnicima postupka na isti način kao i zahtjev za dostavljanje ponuda.

Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak nabavke male vrijednosti, prije roka za dostavljanje ponuda.

Član 17

 

Narudžbenicu ili ugovor potpisuje ovlašćeno lice naručioca ili osoba koju ono ovlasti.

Naručilac je obavezan pet godina od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između naručioca i ponuđača može se obavljati putem redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, telefaksom ili kombinacijom navedenih sredstava.

 1. Postupak nabavke procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 8.000,00 eura za robe, usluge i radove

 

   Član 18

 

Za nabavku roba, usluga ili radova procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 8.000,00 eura, nabavka će se realizovati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture, ugovora ili drugog odgovarajućeg dokumenta u zavisnosti od predmeta nabavke, nakon saglasnosti ovlašćenog lica naručioca.

                                                                                                                                                   Član 19

Postupak nabavke male vrijednosti jednake ili manje od 8.000,00 eura sprovodi službenik za javne nabavke.

Član 20

Predračuna/profakture, ugovora ili drugi odgovarajući dokumenta potpisuje ovlašćeno lice naručioca ili osoba koju ono ovlasti.

Naručilac je obavezan tri godine od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između naručioca i ponuđača može se obavljati putem redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, telefaksom ili kombinacijom navedenih sredstava

III EVIDENCIJA I IZVJEŠTAVANJE O JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

Član 21

 

                   O nabavkama male vrijednosti vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki koji je bliže uredilo Ministarstvo finansija.

    

Član 22

 

                   O nabavkama male vrijednosti izvještava se u skladu sa članom 118 Zakona i Pravilnikom o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nabavkama male vrijednosti i hitnim nabavkama koji je bliže uredilo Ministarstvo finansija

IV ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 23

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet stranici Naručioca na adresi www. psihijatrijakotor.me

Član 24

 

Obrasci A, 1,2 i 3 čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 25

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na internet stranici ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor,www. psihijatrijakotor.me

U Kotoru, 30.08. 2017. godine

                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                      Doc dr sc Dragan Čabarkapa, s.r.

                                                                                                   diplomirani pravnik

                                                                                                                                                                                                                            

Vaša ekselencijo, gospodine Đuići TAKAHARA, ambasadore Japana u Crnoj Gori, gospodine Milovane Vujoviću, državni sekretare Ministarsva zdravlja Vlade Crne Gore, poštovani predsjedniče Opštine Kotor gospodine Vladimire Jokiću, gospodo direktori zdravstvenih ustanova , drage kolege, predstvanici medija, dragi gosti, dobro nam došli

Na samom početku, želim da izrazim zahvalnost i sa vama podijelim zadovoljstvo zbog dodijeljene donacije, koja je od izuzetnog značaja za Specijalnu bolnicu za psihijatriju „Dobrota” Kotor, koja je jedina specijalna bolnica za psihijatriju u Crnoj Gori i stožer psihiajatrijske službe u našoj državi, a u Kotoru egzistira od 1953. godine.

Psihijatrijska djelatnost je jedna od nazahtjevnijih i najhumanijih djelatnosti u okviru zdravstvenog sistema uopšte. Mentalno zdravlje je preduslov opšteg zdravlja. Rad u ovim ustanovama je izuzetno težak, a uslovi rada složeni, posebno u uslovima ekonomske krize i nedostatka materijalnih sredstava, pa će ova donacija, čija vrijednost je oko 60.000 eura, u mnogome doprinijeti poboljšanju zdravstvenih usluga i uslova rada u bolnici.

Posebno ističem da je ovo najveća pojedinačna donacija koja je dodijeljena ovoj specijalnoj bolnici.

. U ovoj ustanovi se najuspješnije liječe bolesti zavisnoti, kao i najsloženija akutna psihijatrijska oboljenja.

Bolnica je preoptrećena prekomjernim brojem pacijenata, a posebno hroničnim, koji godinama iz socijalnih razloga ostaju u bolnici, kao i „sudskim pacijentima”, jer u Crnoj Gori još ne postoji Forenzička (sudska) bolnica.

Kako je bolnica imala samo jedno sanitetsko vozilo, a potrebe prevoza pacijenata do drugih bolnica, sudova, zdravstvenih i socijalnih ustanova u Crnoj Gori su velike, to je sa nabavkom konfornog kombi sanitetskog vozila unaprijedjena efikasnost i dostupnost svih vidova zdravstene zaštite za pacijente ove specijalne bolnice.

Obzirom da je bolnica imala samo jedan preko 10 godina star EKG aparat, nabavka novih 5 EKG aparata za određeni broj odjeljenja takođe će povećati efikasnost i kvalitet ukupne zdravstvene zaštite oko 260 pacijenata, koliko ih prosječno boravi u Bolnici.

U bolnici se dnevno spremi oko 1.000 (hiljadu) obroka, tako da opremu za kuhinju, treba stalno da se obnavlja, zbog čega je nabavka mašine za pranje sudja znatno unapredjenje u njenom radu.

Takođe, veliki broj pacijenata i sama priroda naših pacijenata zahtijevaju dodatnu higijenu, pa stalno treba obnavljati mašine za pranje veša i povećavati kapacitete vešaraja, zbog čega je nabavka dvije nove mašina za vešeraj( jedne za pranje i jedne za sušenje) od velikog značaja.

Na kraju, u ime Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota” Kotor, izražavam neizmjernu zahvalnost prijateljskom narodu Japana, Vladi Japana, Ambasadi Japana u Crnoj Gori, posebno njegovoj ekselenciji ambasadoru TAKAHARI, kao i vođi Projekta gospodinu Ivanu Vatoviću, sa kojima smo u saradnji predano radili praktično dvije godine dana, kako bi Projekat uspio i bio uspješno realizovan na zadovoljstvo svih nas.

Hvala.

ECPD

IX Međunarodna specijalistička škola je “Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, sa glavnom temom Bolesti zavisnosti – rad u zajednici”, otvorena je kotorskom hotelu “Cattaro” 02.06.2017. godine.

Otvarajući Međunarodnu specijalističku školu generalna direktorica u Ministarstvu zdravlja dr Alma Hajdarpašić – Drešević, je naglasila da bolesti zavisnosti spadaju u grupu najčešćih bolesti savremenog čovjeka i da postoji njihova široka rasprostranjenost u opštoj populaciji koja u nekim sredinama ima i epidemijske razmjere.

Danas u svijetu ima oko 200 miliona uživaoca droge.

Marihuanu u svijetu konzumira 13,5% mladih.

Niz problema vezan je za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, podsjeća, dr Hajdarpašić-Drešević, kao što su širenje zaraznih bolesti, visok broj bolničkih tretmana, smrtnih ishoda, predoziranja, nasilja, umiješanosti u organizovani kriminal.

Posljednja studija iz 2015. godine, koja istražuje korišćenje psihoaktivnih supstanci kod 16-to godišnjaka u Crnoj Gori kaže da 63% adolescenata smatra da im je duvan lako dostupan, 17% duvan je probalo prije 13 godina, a 3% je nastavilo sa pušenjem.

Od supstanci koje su probali najčešći je kanabis, 20% sedative, a 5% ljekovi protiv bolova.

U Crnoj Gori postoji blag trend opadanja konzumiranja alkohola i duvana, ali je zato u porastu konzumiranje ostalih psihoaktivnih supstanci.

“Najnovija naučna istraživanja su unaprijedila naša saznanja te se zavisnost prepoznaje kao hronična, recidivantna bolest mozga koja se ispoljava kroz različita kompulsivna ponašanja, što je unaprijedilo našu moć prevencije i liječenja bolesti zavisnosti. Bolesti zavisnosti zahvataju sve segmente društva, to je razlog za ovakav skup, godišnji rad ove škole koja će doprinijeti savremenim programima prevencije u koju mora da se uključi cjelokpuna društevena zajednica”, poručila je dr Hajdarpašić-Drešević.

Pozdravljajući goste, direktor Specijalne bolnica za pshijtariju doc. dr Dragan Čabarkaba je u ime domaćina kazao da je Evropski centar Univerziteta za mir i razvoj UN, sa sjedištem u Beogradu više od 20 godina prisutan u Crnoj Gori i daje nemjerljiv doprinos širenju znanja, razvoja i mira na ovim prostorima.

“Specijalna bolnica za psihijatriju u Dobroti, ne samo da je centar i stožer psihijatrijske službe u Crnoj Gori,već sve više postaje sinonim za jednu od najstručnijih, najhumanijih i najomiljenijih ustanova iz oblasti mentalnog zdravlja u regionu. U ovu ustanovu sve više dolaze najeminentniji stručnjaci sa kojima se razmjenjuju iskustva i savremeni trendovi liječenja”, kazao je dr Čabarkapa.

Dr Čabarkapa je podsjetio da je ovaj naučni skup dobra prilika za razmjenu iskustava i dogovora o saradnji između ustanova i kolega, kao i prilika za medijsku popularizaciju ove humane profesije.

ECPD 2

Regionalni koordinator Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Crne Gore doc.dr Nebojša Kavarić kazao je da novi procesi integracija, u kojima je Crna Gora aktivni učesnik daju za pravo da će se ECPD sa svim svojim programima, sa već sada potencijalnim sjedištem u Podgorici i dalje pojavljivati kao respektabilni faktor i vrlo uticajni činilac za međunarodni transfer znanja na međunarodnom nivou kao što je ova škola

Polaznike škole, ljekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnke i novinare pozdravio je i prof. dr Budimir Lazović, ispred Međunarodne specijalističke škole.

Prvog dana seminara, učesnici škole posjetili su Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Dobroti, gdje je organizovano predavanje i obilazak Bolnice.

Školu organizuje Evropski centar Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija, (ECPD), u saradnji sa ministarstvima zdravlja Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN).

IMG 8395

 

Seminar ,,Deinstitucionalizacija i psihijatrija u zajednici’’ održana je 16. i 17. maja 2017. godine u Baru u organizaci Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor. Seminar je održan u saradnji sa Centarima za mentalno zdravlje iz Trsta i Udina, sa kojima je saradnja uspostavljena još prije tri godine, a u matu 2015.godine, održan je seminar na sličnu temu u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Kotoru. Glavni cilj seminara je razmjena iskustva, analiziranje čuvenog ,,tršćanskog’’ modela deinstitucionalne psihijatrije i mogućnost njegove primjene u našim uslovima, kroz razvoj psihijatrije u zajednici.

Seminar je otvorio doc dr sc Dragan Čabarkapa, direktor Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, koji se tom prilikom zahvalio gostima i predavačima iz Trsta, kao i brojnim polaznicima seminara. Direktor Čabarkapa održao je predavanje na temu: ,,Deinstitucionalizacija kao ohrabrenje u unapređenju razvoja mentalnog zdravlja’’. Predavači na okruglom stolu bili su i ljekari specijalisti psihijatri iz Italije, i to: prim. dr Renzo Bonn, rukovodilac Centra za mentalno zdravlje u Udinama, koji je izložio predavanje na temu: ,,Proces deinstitucionalizacije u Italiji, od Basaglie do danas’’, dr Stana Stanić, iz Centra za mentalno zdravlje u Trstu, i med. tehničar Roberto Sou, takođe iz Centra za mentalno zdravlje Trst, koji su govorili na temu ,,Prezentacija Odsjeka za mentalno zdravlje u Trstu, deinstitucionalizacija i razvoj službi u zajednici’’.

Učesnici okruglog stola bili su i predavači iz Crne Gore, i to: dr Borislav Mitrić, psihijatar sa temom: ,,Razvoj psihijatrije u zajednici u Crnoj Gori’’, dr Marina Roganović, neuropsihijatar, na temu: ,,Gdje smo danas- liječenje u psihijatrijskoj bolnici i postojeći vanbolnički tretmani u Crnoj Gori’’, dr Jovo Đedović, psihijatar, koji je izložio temu: ,,Naša iskustva u sprovođenju asertivnog tretmana u zajednici’’, a o modelima rada i iskustvom Kancelarije za prevenciju narkomanije u Kotoru, govorila je Slađana Mijanović, dipl sociolog.

   Program seminara je bio otvorenog karaktera, što su maksimalno iskoristili za aktivno učešće svi ostali učesnici, među kojima su bili predstavnici: Centara za socijalni rad i Centara za mentalno zdravlje iz cijele Crne Gore, Doma starih Risan, JU Komanski most, JU Kakaricka gora, JU Resursni centar ,,1 jun’’, Specijalne psihijatrijske bolnice Kotor, NVO sektora i dr.

Seminar je bio edukovan i za menadžere iz oblasti zdravstva, NVO i civilni sektor, zaposlene iz organa uprave koji se bave poslovima zdravlja, rada i socijalnog staranja, pravde, unutrašnjih poslova, zapošljavanja, ljudskih prava i sloboda i drugih djelatnosti.

   Razvoj koncepta psihijatrije u zajednici i destigmatizacija osoba sa mentalnim problemima je veliki izazov i ogroman zadatak za Crnu Goru, a unapređenje postojećih službi i kvaliteta usluga pruženih u oblasti mentalnog zdravlja je jedan od prioriteta Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja. Iskustvo i praksa iz Trsta mogu doprinijeti na tom putu, njhov model deinstitucionalizacije, koji je mukotrpno sprovođen 20 godina, kroz reformu, čiji je tvorac bio poznati reformator psihijatar Franco Basaglia, daju veliko ohrabrenje da je i u našim uslovima moguće postići slično. Zaštita mentalnog zdravlja i reforma službi mentalnog zdravlja zahtjevaju razvijanje partnerstva i intersektorsku saradnju civilnog društva, obrazovnog sistema, različitih ministarstava i medija, na tom putu Specijalna psihijatrijska bolnica Kotor, može biti prekretnica i doživjeti transformaciju kao bolnica San Giovanni u Trstu, čime bi uspostavila savremeniji i još humaniji model rada.

Otvaranje „sudske bolnice“ u Crnoj Gori i rješavanje ,,socijalnih pacijenata’’a posebno razvoj komunalne psihijatrije, su težište rada menadžmenta Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru, što je naišlo na opštu podršku učesnika skupa.

Ono što je kratkoročno moguće uraditi je : integrisati psihijatrijsku službu i ostali zdravstveni sistem, a težište staviti na primarnu zdravstvenu zaštitu – edukovati timove izabranih doktora, timove HMP i razviti timove za terenski rad pri Centrima za mentalno zdravlje u najkraćem roku.

I Donacija lijekova i medicinskog potrošnog materijala

R.br

Naziv

Količina

Procijenjena vrijednost

1.

/

/

/

II Donacija   medicinske opreme

 1.  

/

/

/

III Građevinsko -   zanatski radovi

1.

Adaptacija mokrih čvorova i na hroničnim odjeljenju  

 

20.000,00€

 

Adaptacija Trafostanice i Agregata

 

20.000, 00€

 

Adaptacija montažnog objekta za   Dnevnu bolnicu

 

40.000,00€

       

IV Vozila

1.

 

/

/

V Kancelarijska i   druga oprema

1.

 

/

/

             

                                                                                    D I R E K T O R

                                                            Doc dr sc Dragan Čabarkapa, dipl. pravnik

                                                                                   

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o državnoj upravi (“Sl. list RCG” , br. 38/2003 I “Sl. list CG”,br. 22/2008), Ministarstvo zdravlja donijelo je

 

UPUTSTVO

O PRIJEMU I NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJE I SPONZORSTVA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA,VOZILA,KANCELARIJSKE I DRUGE OPREME ZA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

 

Član 1

Ovim uputstvom propisuje se prijem i način evidentiranja donacija i sponzorstava građevinsko-zanatskih radova i druge opreme u javnim zdravstvenim ustanovama.

Donacija je ustupanje i preuzimanje predmeta donacije bez naknade, u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Sponzorstvo je ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora,a za obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Član 2

Predmet donacija i sponzorstava iz člana 1 ovog uputstva su:

 1. Građevinsko-zanatski radovi,
 2. Vozila za medicinsku upotrebu,
 3. Vozila za nemedicinsku upotrebu,
 4. Kancelarijska oprema i inventar,i druga oprema.

Član 3

Donacije i sponzorstva zasnivaju se na principima:

-          maksimalne koristi za primaoca,

-          uvažavanja potrebe primaoca,

-          poštovanja standarda i kvaliteta,

-          efikasnosti u komunikaciji između donatora,odnosno sponzora i primaoca donacije,odnosno sponzorstva,

-          isplativosti donacije, odnosno sponzorstva za primaoca donacije, odnosno sponzorstva,

-          efikasne komunikacije uz rezultat potrebe primaoca, u skladu sa zajednički utvrđenim planom.

Član 4

Donator,odnosno sponsor je obavezan da zdravstvenoj ustanovi dostavi pismo namjere o donaciji,odnosno sponzorstvu.

   U pismu namjere,donator,odnosno sponzor je dužan da naznači sljedeće:

-          naziv davaoca donacije, odnosno sponzorstva, sjedištu, kontakt podatke i kontakt osobe,

-          predmet donacije, odnosno sponzorstva,

-          vrijednost donacije, odnosno sponzorstva sa podacima na čiji teret je PDV i ostalim troškovima,

-          namjeni donacije, odnosno sponzorstva,

-          rok upotrebe,

-          izjavu donatora, odnosno sponzora o visini finansijske podrške, namjere odgovarajućeg finansiranja i izjave o upotrebi finansijske podrške ( da li je isključivo za namjene za koje je donacija planirana).

     Član 5

Pismo namjere iz člana 4 ovog uputstva, zdravstvena ustanova je dužna da ocijeni u odnosu na izražene potrebe, kvalitet, kvantitet i isplativost donacije, odnosno sponzorstva.

Donacije, odnosno sponzorstva, za koje nije dostavljeno pismo namjere, a nijesu potrebne zdravstvenoj ustanovi, primalac donacije će odbiti.

Član 6

Godišnji plan donacije, odnosno sponzorstva, donosi javna zdravstvena ustanova, baziran na izraženim potrebama.

Donacije i sponzorstva u vidu finansijske podrške u skladu sa pismom namjere, javna zdravstvena ustanova će prihvatiti i upotrijebiti u skladu sa pismom namjere ili po dogovoru sa donatorom, odnosno sponzorom.

Primaocu donacije, odnosno sponzorstva, prijavljuje se vrijednost radova i druge opreme predviđene ovim uputstvom.

Međusobna prava i obaveze između davaoca donacije i donatora i sponzorstva i sponzora, regulišu se ugovorom.

Član 7

Donirani i sponzorisani radovi i druga oprema, mora biti odobrena od strane javne zdravstvene ustanove.

Donirani i sponzorisani radovi i druga oprema mora biti u skladu sa pravilima i standardima iz oblasti građevinsko-zanatske djelatnosti i standardima nemedicinskih i medicinskih vozila.

Član 8

Primalac donacije, odnosno sponzorstva, prilikom prijema ispituje da li građevinsko-zanatski radovi odgovaraju planu iskazane potrebe zdravstvene ustanove.

Član 9

Plan za donaciju, odnosno sponzorstva iz člana 6 ovog uputstva, zdravstvena ustanova dostavlja na mišljenje Ministarstvu zdravlja.

Član 10

Primalac donacije, odnosno sponzorstva će posebno utvrditi i zapisnički konstatovati, da li je:

-          funkcionalna i kompletna,

-          dokumentacija u skladu sa planom i programom,

-          sa garancijom i,

-          adekvatno montirana.

Član 11

Predmet donacije, odnosno sponzorstva iz člana 2 stav 1 tač. 2,3, i 4 ne može biti oprema koja je korišćena, a radi se o materijalu i opremi čija isplativost nije opravdana.

Datum ulaska građevinsko-zanatskih radova i druge opreme primaocu mora biti unaprijed potvrđena od strane donatora, odnosno sponzora.

Donacija i sponzorstvo može biti direktno donirana konkretnim zdravstvenim ustanovama, pod uslovom da je stručno lice od strane primaoca donacije, odnosno sponzorstva, potvrdilo da je upoznato sa isplativošću donacije odnosno sponzorstva.

Član 12

Donator, odnosno sponzor i primalac donacije odnosno sponzorstva iz člana 2 stav 1 tačka 1 zaključuju ugovor u skladu sa zakonom.

Donator,odnosno sponzor, obezbjeđuje adekvatne uslove (za građevinsko-zanatske radove), kao i adekvatno pakovanje i isporuku, dok primalac obezbjeđuje izvršenje propisanih carinskih formalnosti, lokalnim prevozom i prijemom za opremu iz člana 2 stav 1 tačka 2,3, i 4 ovog uputstva.

Donacija, odnosno sponzorstvo iz člana 2 stav 1 tačka 2 primalac donacije može prihvatiti u skladu sa Uputstvom o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u javnim zdravstvenim ustanovama.

Član 13

Primalac donacije u skladu sa ovim uputstvom mora biti informisan o građevinsko-zanatskim radovima i drugom vrstom opreme koja je predmet razmatranja ili u fazi pripreme.

Član 14

Troškove međunarodnog i lokalnog transporta, skladištenja, izvršenja propisanih carinskih formalnostima adekvatnog čuvanja i rukovanja, padaju na teret donatora, odnosno sponzora, osim ako se unaprijed ne postigne drugačiji dogovor sa primaocem donacije, odnosno sponzorstva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana oslobađanje od PDV i carine vrši se u skladu sa poreskim, odnosno carinskim propisima.

Javne zdravstvene ustanove o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima, sačinjavaju izvještaj na obrascu br. 1 koji je sastavni dio ovog uputstva i godišnji izvještaj dostavljaju Ministarstvu zdravlja na uvid.

Javna zdravstvena ustanova je dužna da pripremi Izvještaj o primljenoj donaciji (Izvještaj: sa memorandumom JZU i brojem djelovodnog protokola) i isti podnosi na uvid Ministarstvu zdravlja, mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.

Član 15

Ne može se dati saglasnost na uvoz i distribuciju donacije, odnosno sponzorstva ukoliko:

-          donacija ne odgovara potrebama zdravstvenog sistema,

-          rok upotrebe nije isplativ,

-          oprema nije u upotrebi u zemlji porijekla,

-          uvoz, skladištenje i distribucija se ne vrši u skladu sa zakonom,

-          standardi za ponuđenu opremu ne odgovaraju standardima u Crnoj Gori,

-          dostavljena specifikacija nije kompletna,i

-          donacija ne sadrži izjavu uvoznika i krajnjeg korisnika zdravstvene ustanove kojoj je donacija, odnosno sponzorstvo namijenjeno.

Za prijem donacija, odnosno sponzorstva, u skladu sa planom iz člana 6 ovog uputstva nije potrebna saglasnost Ministarstva zdravlja.

Član 16

Ovo uputstvo se postavlja na web stranici Ministarstva zdravlja i web stranici javne zdravstvene ustanove.

Plan donacija u skladu sa ovim uputstvom postavlja se na web stranici zdravstvene ustanove.

Član 17

Ovo uputstvo stupa na snagu naredni dan od donošenja.

 

Obrazac br. 1

 

DONACIJE I SPONZORSTVA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA, VOZILA, KANCELARIJSKE I DRUGE OPREME

 

DONATOR:

(naziv   i adresa)

OVLAŠTENI   PREDSTAVNIK (POSREDNIK) DONATORA u CG,ako donator nema sjedište na teritoriji   EU: (naziv i adresa)

Identifikacioni   broj DONATORA:

ZDRAVSTVENA   USTANOVA koja prima donaciju:

(naziv   i adresa)

NAZIV   LIJEKA i

MEDICINSKOG

SREDSTVA

Zaštićeno   ime:

Generičko   ime:

PROIZVOĐAČ   doniranog lijeka i medicinskog sredstva:

(naziv   i adresa)

Klasifikacija:

FARMACEUTSKI   OBLIK I JAČINA:

PAKOVANJE:

KOLIČINA:

ROK   TRAJANJA:

SERIJA:

REGISTROVANI   U CG (CALIMS)

DA

NE

STATUS   na Osnovnoj listi FOND-a

DA

NE

STATUS   na Dopunskoj listi FOND-a

DA

NE

REGISTROVAN   U EU:

DA

NE

REGISTROVAN   prema Listi kategorizacije:

DA

NE

REGISTROVAN   u CG ili nekoj od država članica EU

*u slučaju da je odgovor DA navesti državu

DA

NE

VELEPRODAJA preko koje če se donacija lijeka   realizovati

(naziv i adresa)

VRIJEDNOST DONACIJE:

/isključivo u eurima/

NAPOMENA:

         

 

ODGOVORNA   OSOBA DONATORA/POREDSTAVNIKA DONATORA:

(štampanim   slovima navesti ime I prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)

(potpis odgovornog lica)

DATUM:

Na osnovu člana 39 stav 3 Zakona o državnoj upravi (,,Sl. list RCG'', br. 38/2003 i ,,Sl. list CG'', br. 22/2008), Ministarstvo zdravlja donijelo je

UPUSTVO O NAČINU EVIDENTIRANJA DONACIJA I SPOZNORSTAVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA PITANJA

Član 1

Ovim uputstvom propisuje se način evidentiranja donacija i sponzorstava ljekova i medicinskih sredstava u javnim zdravstvenim ustanovama.

Donacija je ustupanje i preuzimanje predmeta donacije bez naknade, u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Sponzorstvo je ustupanje i preuzimanje usluge u cilju prmocije sponzora, a za obavljanje djelatnosti od javnog interesa u oblasti zdravstva.

Član 2

   Predmet donacija i sponzorstava iz člana 1 ovog uputstva su:

 1. Ljekovi
 2. Medicinska sredstva

Član 3

   Donacije i sponzorstva zasnivaju se na principima:

-          Maksimalne koristi za primaoca

-          Uvažavanje potreba primaoca

-          Poštovanja standarda i kvaliteta

-          Efikasnosti u komunikaciji između donatora i primaoca donacije i sponzorstva

Član 4

   Donator, odnosno sponzor je obavezan da zdravstvenoj ustanovi dostavi pismo namjere o donaciji, odnosno sponzorstvu.

   U pismu namjere, donator, odnosno sponzor je dužan da naznači sledeće:

-          naziv davaoca donacije, odnosno sponzorstva, sjedište, kontakt podatke i kontakt osobe,

-          predmet donacije, odnosno sponzorstva,

-          vrijednost donaije, odnosno sponzorstva sa podacima na čiji teret je PDV i ostalim trškovima,

-          namjena donacije, odnosno sponzorstva,

-          roku trajanja,

-          izjavu donatora, odnosno sponzora, da se obavezuje da ukoliko u roku trajanja ne bude utrošena sva količina donacije, ili sponzorstva istu vrati po isteku roka trajanja.

Član 5

   Pismo namjere iz člana 4 ovog uputstva, zdravstvena ustanova je dužna da ocijeni u odnosu na izražene potrebe, kvalitet, kvantitet i isplativost donacije, odnosno sponzorstva, kao i na potrebe za liječenje oboljenja koje su usklađene sa relevantnim bolestima.

   Donacije, odnosno sponzorstva, za koje nije dostavljeno pismo namjere, a nijesu potrebne zdravstvenoj ustanovi, primalac donacije će odbiti.

Član 6

   Godišnji plan donacija, odnosno sponzorstva za ljekove, odnosno medicinska sredstva donosi javna zdravstvena ustanova.

   Donacije, odnosno sponzorstva treba da budu bazirane na izraženim potrebama i usklađene sa relevantnim bolestima u zemlji.

   Vrijednost donacije, odnosno sponzorstva, je vrijednost koja se zasniva na veleprodajnoj cijeni generičkog ekvivalenta, ili ako to nije moguće, onda na bazi veleprodajnih cijena generičnih ekvivalenata na svjetskom tržištu.

   Međusobna prava i obaveze između davaoca donacije i donatora i sponzorstava i sponzora, regulišu se ugovorom.

Član 7

   Donirani i sponzorisani ljekovi i njihovi generički ekvivalenti- oblici, moraju imati dozvolu za stavljanje u promet ili odobrenje za nabavku, odnosno uvoz lijeka koju izdaje Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

   Donirana i sponzorisana medicinska sredstva treba da posjeduju certifikat o usklađenosti medicinskog sredstva sa osnovnim zahtjevima u skladu sa Direktivom 93/42 EEC, 98/79 EEC (In vitro dijagnostička sredstva) i 90/385 EEC (aktivna implantabilana sredstva).

Član 8

   Izuzetno, predmet donacije, odnosno sponzorstva mogu biti ljekovi i medicinska sredstva koja nemaju odobrenje za promet u našoj zemlji, i to u slučaju pojave neuobičajenih oboljenja, ili oboljenja koja se tek pojavljuju kao nova, pod uslovom da je dobijena dozvola za njihov uvoz, ukoliko nijesu registrovane od strane Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) koja izdaje dozvolu kroz saglasnost da se lijek odnosno medicinsko sredstvo može staviti u promet.

   Komisija za ocjenu ispunjenosti kriterijuma za stavljanje lijeka na Listu ljekova ocjenjuje ispunjenost zakonskih uslova, da se lijek može staviti na Listu ljekova.

Član 9

   Plan za donaciju, odnosno sponzorstvo, u skladu sa članom 6 ovog uputstva, zdravstvena ustanova dostavlja na mišljenje Agenciji za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), koji se odnosi na dozvolu da lijek odnosno medicinsko sredstvo u skladu sa zakonom može biti u prometu u Crnoj Gori.

Član 10

   Donirani ljekovi i medicinska sredstva moraju biti iz pouzdanih izvora u skladu sa standardima kako u zemlji donatora tako i u Crnoj Gori.

   Donirani ljekovi i medicinska sredstva koji imaju dozvolu za stavljanje u promet obilježavaju se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaja uputstva za lijek (,,Sl. list CG, br. 21/16).

Član 11

   Predmet donacije i sponzorstva ne mogu biti ljekovi koji su bii korišćeni za liječenje drugih pacijenata, ili vraćeni u apoteke ili druge zdravstvene ustanove, kao ni besplatni uzorci ljekova koji su dati zdravstvenim radnicima.

   Donirani i sponzorisani ljekovi treba da imaju preostali rok upotrebe, namjanje godinu dana od dana ulaska u Crnu Goru.

   Datum ulaska lijeka i medicinskog sredstva i datum isteka roka ljekova ili medicinskih sredtava, primaocu donacije moraju biti unaprijed potvrđeni od strane donatora.

   Donacija i sponzorstvo može biti direktno konkretnim zdravstvenim ustanovama, pod uslovom da je stručno lice od strane primaoca donacije, odnosno sponzorstvo, potvrdilo da je upoznato sa rokom trajanja i da količina i preostali rok trajanja dozvoljavaju odgovarajuću upotrebu prije isteka roka.

Član 12

   Ljekovi i medicinska sredstva moraju biti označeni na jeziku koji je razumljiv zdravstvenim radnicima, a na svakom pojedinačnom pakovanju moraju biti navedeni: INN, generičko ime, broj serije, forma doze, jačina, naziv proizvođača, količina u kontejneru (pakovanju), uslovi čuvanja i krajnji rok upotrebe.

Član 13

   Donirani i sponzorisani ljekovi i medicinska sredstva dostavljaju se u većim količinskim jedinicama i odgovrajućim bolničkim paketima.

   Donirani i sponzorisani ljekovi i medicinska sredstva moraju biti upakovani u skladu sa međunarodnim propisima za transport, praćena detaljnim spiskovima o pakovanju sa sadržajem svakog kartona, drugim podacima.

   Težina ljekova i medicinskih sredstava iz stava 1 ovog člana ne može biti veća od 50 kg (pedeset) i ne smiju se miješati sa drugom robom u pakovanju.

Član 14

   Primalac donacije, odnosno sponzorstva u skladu sa ovim uputstvom mora biti informisan o svim donacijama, odnosno sponzorstvima koji su predmet razmatranja i pripreme.

Član 15

   Troškove međunarodnog i lokalnog transporta, skladištenja, izvršenja propisanih carinskih formalnostima i adekvatnog čuvanja i rukovanja, padaju na teret donator, odnosno sponzora, osim ako ne unaprijed ne postigne drugačiji dogovor sa primaocem donacije, odnosno sponzorstva.

   Izuzetno, od stave 1 ovog člana oslobađanje od PDV i carine vrši se u skladu sa poreskim, odnosno carinskim propisima.

Član 16

   Javne zdravstvene ustanove i donator, odnosno sponzori o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima, popunjavaju obrazac br.1 koji je sastavni dio ovog uputstva.

   Javne zdravstvene ustanove o primljenim donacijama, odnosno sponzorstvima, sačinjavaju izvještaj na obrascu br.2 koji je sastavni dio ovog uputstva.

   Javne zdravstvene ustanove su dužne da pripreme izvještaj o donacijama (izvještaj sa memorandumom JZU i brojem djelovodnog protokola) i isti dostavljaju Ministarstvu zdravlja, mjesečno, kvartalno, plugodišnje i godišnje.

   Za prijem donacije, odnosno sponzorstva, u skladu sa planom iz člana 6 ovog uputstva nije potrebna saglasnost Ministarstva zdravlja.

Član 17

   Ne može se dati saglasnost na uvoz i distribuciju doniranih ljekova i medicinskih sredstava, ukoliko:

-          donacija ne odgovara potrebama zdravstvenog sistema,

-          rok upotrebe doniranih ljekova je kraći od godinu dana,

-          pošiljka se sastoji iz malog broja ljekova u velikom broju serija,

-          ljekovi nijesu registrovani i nemaju odobrenje za stavljanje u promet u zemlji donatora ili u Crnoj Gori,

-          standardi za ponuđene ljekove ne odgovaraju standardima u Crnoj Gori,

-          uvoz, skladištenje i distribucija se ne vrši preko odgovarajuće veledrogerije,

-          dostavljena specifikacija nije kompletna i

-          donacija ne sadrži izjavu uvoznika i krajnje korisnika zdravstvene ustanove kojoj je donacija namijenjena da lijek neće biti u prodaji.

Član 18

  

   Ovo uputstvo se postavlja na web stranici Ministarstva zdravlja i web stranici javne zdravstvene ustanove.

   Plan donacija u skladu sa uputstvom postavlja se na web stranici zdravstvene ustanove.

Član 19

   Ovo uputstvo stupa na snagu naredni dan od dana donošenja.

DONACIJE I SPONZORSTVA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

                                                 
   

DONATOR:

   

(naziv i adresa)

   
   

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK (POSREDNIK)     DONATOR U CG, ako donator nema sjedište na teritoriji EU: (naziv i adresa)

   
   

Identifikacioni broj DONATORA:

   
   

ZDRAVSTVENA USTANOVA koja prima     donaciju:

   

(naziv i adresa)

   
       
                 
   

NAZIV LIJEKA I

   

MEDICINSKOG SREDSTVA

   
   

Zaštićeno ime:

   
   

Generičko ime:

   
                                                                     
   

PROIZVOĐAČ doniranog lijeka i medicinskog     sredstva:

   

(naziv i adresa)

   
   

Klasifikacija:

   
   

FARMACEUTSKI OBLIK I JAČINA:

   
   

PAKOVANJE:

   
   

KOLIČINA:

   
   

ROK TRAJANJA:

   
                                                                       
     

SERIJA:

     
                                                                                                                                                                                                                                               
       

REGISTROVAN U CG

       

(CALIMS)

       
       

DA

       
       

NE

       
       

STATUS na Osnovnoj listi

       

FOND- a

       
       

DA

       
       

NE

       
       

STATUS na Dopunskoj listi

       

FOND- a

       
       

DA

       
       

NE

       
       

REGISTROVAN U EU:

       
       

DA

       
       

NE

       
       

REGISTROVAN prema listi         kategorizacije:

       
       

DA

       
       

NE

       
       

REGISTROVAN U CG ili u nekoj od         država članica EU

       

*u slučaju da je odgovor DA         navesti državu

       
       

DA

       
       

NE

       
           
                                                                             
       

VELEPRODAJA preko koje će se         donacija lijeka realizovati

       

(naziv i adresa)

       
       

VRIJEDNOST DONACIJE:

       

(isključivo u eurima)

       
       

NAPOMENA:

       
           
           
       

ODGOVORNA   OSOBA DONATORA/PREDSTAVNIKA DONATORA:

(šatmpanim   slovima navesti ime i prezime, funkciju odgovorne osobe donatora)

                                                                                                                     (potpis odgovornog lica)

DATUM:

IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA LJEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

JZU

Donator

Period realizacije (vremenski period ili tačan   datum)

Predmet donacije (gotovina, roba)

Ukupna vrijednost donacije:

Iznos donacije za 2016.god.

Iznos kofinansiranja

Izvor kofinansiranja

Vrsta donacije (IZABERITE IZ PADAJUĆEG MENIJA)

KOMENTAR

                   
                   
                   
                   

 •  Start 
 •  Prev 
 •  Next 
 •  End 

Page 1 of 6

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top