2

Liječenje u bolnici se obavlja po tipu dobrovoljne hospitalizacije ili prisilno – rješenjem nadležnog sudskog organa. Posebnu kategoriju predstavljaju tzv. sudski ili forenzički pacijenti, kojima je rješenjem nadležnog suda izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi odn. mjera bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana ili alkoholičara.

Bolnica je paviljonskog tipa i u okviru nje odvojeno funkcionišu sledeća odjeljenja:

Urgentno odjeljenje:

nikola-radomankapaciteta 10 kreveta, otvorenog tipa, načelnik: Dr Nikola Radoman, neuropsihijatar, glavna medicinska sestra: Leonarda Ramaj. Bolesnici ne smiju biti aktualno opasni za sebe i okolinu, njihovo ponašanje nije prihvatljivo za porodicu i širu zajednicu, ali je tolerantno u kontrolisanim uslovima unutar odjeljenja. Bolesnici prolaze program liječenja koji obuhvata psihofarmakoterapiju, individualnu i grupnu psihoterapiju, socio-okupacionu i rekreativnu terapiju. Redovno se obavlja dijagnostička obrada i evaluacija (psihološka, laboratorijske pretrage, RTG, EKG, EEG) kao i specijalističke usluge interniste, stomatologa i drugih specijalista po potrebi. Kriterijum za otpust je zadovoljavajuća redukcija psihopatoloških sadržaja, ponašanje u okvirima prihvatljivim zajednici i porodici, osigurani odgovarajući uslovi vanhospitalne njege i pomoći. Liječenje se nastavlja u specijalističko –ambulantnom ili parcijalno hospitalnom tretmanu.

Odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti,

marina-roganovicje takođe otvorenog tipa i sastoji se od dvije cjeline: Alkoholizam, kapaciteta 11 kreveta i narkomanija kapaciteta 9 kreveta. Načelnik odjeljenja: Dr Marina Roganović, neuropsihijatar, odjeljenski ljekar: Dr Zoran Vučković, psihijatar glavna medicinska sestra Žana Spalević. Na odjeljenju radi još 12 smjenskih medicinskih sestara/tehničara

Navedene dvije kategorije bolesnika su i fizički odvojene (na dva zasebna sprata), pri čemu narkomani se liječe na zatvorenom odjeljenju, gdje svaka soba ima video nadzor. Odjeljenje za bolesti zavisnosti opremljeno je za primanje, dijagnostiku i liječenje bolesnika sa slijedećim dijagnozama: Zavisnost od alkohola, alkoholne psihoze i druge psihičke komplikacije alkoholizma, narkomanija, politoksikomanija i druge bolesti zavisnosti. Na odjeljenju se sprovodi i realizacija mjera bezbjednosti obaveznog čuvanja i liječenja alkoholičara i narkomana izrečene od strane sudova.

Prijem se ostvaruje isključivo nakon pregleda konzilijuma (dva ljekara i socijalni radnik) a pacijenti-narkomani na pregled dolaze sa prethodno uradjenim lab.analizama (HCV,HIV, HbS Ag). U slučaju popunjenosti kapaciteta odjeljenja pravi se lista čekanja, a pacijenti se primaju po pozivu, kada se ukaže slobodno mjesto za hospitalizaciju.

Po prijemu bolesnici prolaze programe liječenja koji uključuju: psiho-farmako- terapijsku obradu; psiho-socio-dinamske programe , individualni psihoterapisjki rad s bolesnicima; socijalno psihijatrijski suport koji uključuje komunikaciju s porodicom, radnim organizacijama i nadležnim centrima za socijalnu pomoć. Tokom liječenja na raspolaganju su usluge interniste, stomatologa i drugih specijalnosti, a narkomanima se rade kontrolne analize na prisustvo narkotika u urinu. Po završenom tretmanu otpušteni bolesnici mogu dalje nastaviti liječenje u zajednici.

Akutno muško odjeljenje:

nevenka-duleticTo je zatvoreno psihijatrijsko odjeljenje, kapaciteta 30 kreveta. Načelnik odjeljenja: Dr Nevenka Duletić. psihijatar odjeljenski ljekar: Dr Jovo Đedović, psihijatar glalvna medicinska sestra Irena Njari.

Pored ljekara na odjeljenju radi 20 medicinskih sestara / tehničara. Prijemi se obavljaju svakodnevno i to: dogovorenim transportima iz drugih ustanova u Crnoj Gori, kao i hitni prijemi.

Prijem bolesnika započinje sa screeningom, psihijatrijskom procjenom u prvom danu i kompletnom dijagnostičkom obradom u prvoj sedmici hospitalizacije. Ukoliko se ocijeni potrebnim koristi se i dodatna dijagnostika (CT, MR),. Radi se i psihosocijalna procjena koja je fokusirana na mogućnost reintegracije bolesnika u društvo nakon hospitalizacije. Nadalje tokom integrativnog pristupa započinje usmjeravanje i uključivanje bolesnika u terapijske aktivnosti (psihoterapijska grupa, radno-okupaciona terapija, socio-terapijska grupa, rekreativna i druge terapije) te se eventualno u toku terapijskog tretmana bolesnik upućuje na jedno od rehabilitacijskih odjeljenja u cilju daljeg liječenja i rehabilitacije.

Akutno žensko odjeljenje,

branislava-cizmovickapaciteta 20 krevet je zatvoreno psihijatrijsko odjeljenje. Načelnik odjeljenja: Dr Branislava Čizmović, neuropsihijatar, glavna medicinska sestra Milica Dabović. Na odjeljenju radi 10 medicinskih sestara / tehničara. Prijemi se obavljaju svakodnevno i to: dogovorenim transportima iz drugih ustanova u Crnoj Gori, kao i hitni prijemi.

Prijem bolesnika započinje sa screeningom, psihijatrijskom procjenom u prvom danu i kompletnom dijagnostičkom obradom u prvoj sedmici hospitalizacije. Ukoliko se ocijeni potrebnim koristi se i dodatna dijagnostika (CT, MR),. Radi se i psihosocijalna procjena koja je fokusirana na mogućnost reintegracije bolesnika u društvo nakon hospitalizacije. Nadalje tokom integrativnog pristupa započinje usmjeravanje i uključivanje bolesnika u terapijske aktivnosti (psihoterapijska grupa, radno-okupaciona terapija, socio-terapijska grupa, rekreativna i druge terapije) te se eventualno u toku terapijskog tretmana bolesnik upućuje na jedno od rehabilitacijskih odjeljenja u cilju daljeg liječenja i rehabilitacije.

Rad na akutnim odjeljenjima u početnoj fazi je fokusiran je prvenstveno na redukciju rizika od samopovrijeđivanja ili povrijeđivanja drugih ljudi te na uspostavljanje adekvatnog obrasca ponašanja.

Sudsko odjeljenje,

tanja-mijatovic-papickapaciteta 23 kreveta je zatvorenog tipa. Načelnik: Dr Tanja Mijatović-Papić, psihijatar glavna medicinska sestra: Marija Martinović. Na odjeljenju radi i 12 smjenskih medicinskih sestara/tehničara uz saradnju tima psihologa, socijalnog radnika, radno-okupacionog terapeuta, defektologa..

Odjeljenje za forenzičku psihijatriju hospitalizuje pacijente s mentalnim problemima koji su tokom sudskog procesa u kaznenom ili prekršajnom postupku upućeni na sudsko-psihijatrijsko posmatranje radi vještačenja ili su okončanjem postupka proglašeni parcijalno ili potpuno neuračunjivima, te im je od strane sudova izrečena mjera bezbjednosti obaveznog čuvanja i liječenja u psihijatrijskoj ustanovi, Najčešće dijagnoze su duševne bolesti iz kruga endogenih psihoza, i različiti poremećaji ličnosti sa psihotičnim dekompenzacijama.

Program forenzičkog tretmana koji se sprovodi na odjeljenju pored klasičnog tretmana psihopatologije (redukcije psihopatoloških simptoma, smanjenje psihičke patnje,) ima za cilj i modifikaciju ponašanja osoba na forenzičkom tretmanu (redukciju bihejvioralnih ekseca i razvoj socijalno prihvatljivih oblika ponašanja) kao i zakonom određeni cilj smanjenja rizika od nasilnog ili drugog rizičnog ponašanja. Program liječenja započinje cjelovitom dijagnostičkom obradom (psihološkom, laboratorijskom, EEG, EKG, radiološkom-CT, internističkom, socijalnom anamnezom itd.). Bolesnici su uključeni u individualni i grupni psihoterapijski rad, socioterapiju i radno-okupacionu terapiju. Terapijska zajednica predstavlja u osnovi izvor za opservaciju osoba na forenzičkom tretmanu i služi kao primarni procesni put za i razvoj relevantnih obrazaca ponašanja. Iako odjeljenje funkcioniše po tipu terapijske zajednice, pristup bolesniku, planiranje i sprovođenje tretmana je individualno i odvija se prema prethodno utvrđenim emocionalnim, kognitivnim i bihejvioralnim karakteristikama svakog pojedinog bolesnika na liječenju.

Hronično muško odjeljenje,

dusanka-joksovickapaciteta 46 kreveta, zatvorenog tipa. Načelnik: Dr Dušanka Joksović, neuropsihijatar, glavna medicinska sestra Jasna Lazarević. Na odjeljenju radi još 12 smjenskih sestara/tehničara.

Odjeljenje za produženo liječenje (muško) namijenjeno je za sveobuhvatno produženo liječenje osobama sa rezistentnim psihotičnim poremećajima (shizofreni, shizoafektivni, afektivni) te odraslim osobama sa primarnim intelektualnim deficitom koji je praćen izraženim psihotičnim i bihevioralnim poremećajima. Na ovom odjeljenjima su uglavnom hospitalizovani pacijenti starije životne dobi te područje rada uključuje i prijem bolesnika sa postojanjem organskih psihičkih poremećaja, uključujući demencije, amnestičke i druge kognitivne poremećaje i sve psihičke poremećaje pacijenata u domu za stare i nemoćne osobe koje nije moguće riješiti u okviru te ustanove.

Program liječenja sastoji se od psihofarmakološke i druge biološke terapije, tehnika savjetovanja, suportivne i sugestivne terapije, grupne psihoterapije, radno-okupaciono-rehabilitacijske terapije. Rad odjeljenja obavlja se po načelima terapijske zajednice. Po potrebi se koriste dijagnostički i kontrolni postupci (laboratorijske analize, EEG, EKG, psiholog) te tretmani interniste, pneumofiziologa i stomatološka zaštita. Kriterijum za otpust je uspostavljanje djelimičnog ili potpunog uvida u bolest, motivisanost za liječenje, ponašanje prihvatljivo za širu zajednicu. Po otpustu bolesniku se osigurava dalji smještaj u odgovarajuću ustanovu ili drugi odgovarajući oblici vanbolničke pomoći i njege.

Hronično žensko odjeljenje,

jovo-djedovickapaciteta 45 kreveta, zatvorenog tipa. Načelnik: Dr Jovo Đedović, psihijatar glavna medicinska sestra: Tanja Šebek Debelnogić. Na odjeljenju radi još 12 smjenskih sestara/tehničara.

Odjeljenje za produženo liječenje (žensko) namijenjeno je za sveobuhvatno produženo liječenje osobama sa rezistentnim psihotičnim poremećajima (shizofreni, shizoafektivni, afektivni) te odraslim pacijentkinjama sa primarnim intelektualnim deficitom koji je praćen izraženim psihotičnim i bihevioralnim poremećajima. Na ovom odjeljenjima su uglavnom hospitalizovani pacijentkinje starije životne dobi te područje rada uključuje i prijem bolesnika sa postojanjem organskih psihičkih poremećaja, uključujući demencije, amnestičke i druge kognitivne poremećaje kao i sve psihičke poremećaje pacijenata u domu za stare i nemoćne osobe a koje nije moguće riješiti u okviru te ustanove.

Program liječenja sastoji se od psihofarmakološke i druge biološke terapije, tehnika savjetovanja, suportivne i sugestivne terapije, grupne psihoterapije, radno-okupaciono-rehabilitacijske terapije. Rad odjeljenja obavlja se po načelima terapijske zajednice. Po potrebi se koriste dijagnostički i kontrolni postupci (laboratorijske analize, EEG, EKG, psiholog) te tretmani interniste, pneumofiziologa i stomatološka zaštita.            Kriterijum za otpust je uspostavljanje djelimičnog ili potpunog uvida u bolest, motivisanost za liječenje, ponašanje prihvatljivo za širu zajednicu. Po otpustu bolesniku se osigurava dalji smještaj u odgovarajuću ustanovu ili drugi odgovarajući oblici vanbolničke pomoći i njege.

Muško odjeljenje za produženu terapiju

goran-jakovljevickapaciteta 52 kreveta, otvorenog tipa. Načelnik: Dr Goran Jakovljević, neuropsihijatar, glavni medicinski tehničar: Dragan Paović, koji je i vd. Glavni tehničar Bolnice. Na odjeljenju radi još 12 smjenskih sestara/tehničara.

Rad na ovom odjeljenje i vrsta pacijenata koja se zbrinjava su gotovo indentični karakteristikama hroničnih odjeljenja (muško i žensko), te zajedno predstavljaju glavnu kategoriju pacijenata koje treba uključiti u proces deinstitucionalizacije sa reintegracijom u socijalnu zajednicu.

Služba za psihosocijalnu i radnu terapiju

Pored ljekara specijalista – neuropsihijatara i psihijatara i medicinskih tehničara u bolnici rade psiholozi: Olivera Marković, specijalista kliničke psihologije, Kristina Bećir, specijalizant kliničke psihologije, kao i tri socijalna radnika; Nada Matković, Dragan Saric i Zoran Nikolić.

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top