2

Dragan CabarkapaDoc. dr sc  Dragan Čabarkapa, dipl. pravnik

 

Ime i prezime : Dragan Čabarkapa

Datum rođenja: Rođen 23.06.1957. godine u Jelinoj Gori, Opština Žabljak, Crna Gora.
Bračni statuts: Oženjen je i ima dvije  kćerke.
Adresa stanovanja: Kotor, Dobrota, Sv. Stasije br.262.

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu učio na Žabljaku, u Nikšiću i Pljevljima.
Srednja škola: Gimnaziju završio u Pljevljima 1976. godine.
Fakultet: Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1980. godine.
Pravosudni ispit: Pravosudni ispit položio u Sarajevu 1983. godine.
Postdiplomske studije: Završio postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu smjer Ustavno-pravno-politički, i magistrirao 26.12.2002. godine, i stekao akademski naziv magistra pravnopolitičkih nauka.
Doktorska teza: Doktorsku disertaciju pod nazivom “Menadžment zdravstvenim resursima u uslovima ekonomske krize“, odbranio 25.01.2010. godine, pred ispitnom Komisijom Nastavno-naučnog vijeća EPCD Univeziteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija u Beogradu u sastavu: Prof.dr Predrag Mićović, Prof.dr Vlastimir Mateić i Prof.dr Đorđe Jakovljević(mentor) i stekao naučni stepen: doktora nauka iz oblasti menadžmenta.
Docentura: U zvanje docenta izabran u junu 2013. godine od Nastavno-naučnog vijeća EPCD Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija u Beogradu

RADNO ISKUSTVO:

Radni vijek je uglavnom proveo u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori na svim nivoima organizovanja (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) i institucijama Medicinski centar, Dom zdravlja, Zavod za zdravstvenu zaštitu, Institut za javno zdravlja i Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota”.

1980 -1981.god. - Referent organa upravljanja,u Rudniku “Brskovo” Mojkovac.
1981 - 1990.god.- Načelnik Pravne službe u Medicinskom centru Kotor.
1990 - 1996..god. - Pomoćnik direktora u JZU Dom zdravlja Kotor.
1996 - 1998.god. - Zamjena direktora i rukovođenje JZU Domom zdravlja Kotor.
1998 - 2000.god. - Pomoćnik direktora u JZU Dom zdravlja Kotor.
2000 - 2002. god. - Savjetnik u JZU Zavodu za zdravstvenu zaštitu Podgorica.
2002 - 2009.god. - Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica.
2009 - 2013 god. -  Pomoćnik direktora u JZU Dom zdravlja Kotor, Predsjednik i član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor.

31.12.2013.godine - Direktor ZU Specijalne bolnice za  psihijatriju „Dobrota“ Kotor.

STRUČNO USTAVRŠAVANJE I NAUČNI ANGAŽMAN:

Bio dugogodišnji saradnik i pravni zastupnik u sudskim sporovima ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor i JZU Opšte bolnice Cetinje.
Bio šest godina član Savjeta Republičkog fonda zdravstva Crne Gore, brojnim komisijama i radnim tijelima Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i zdravstvenih ustanova gdje je radio.  
Aktivni je član 3. Etičkog komiteta u drugim institucijama  a bio je i Predsjednik Komisije za kontrolu kvaliteta u Domu zdravlja Kotor.
Završio preko deset ljetnih škola Zdravstvenog menadžmenta kod Evropskog centra za mir i razvoj Beograd u periodu od 1996. godine do 2013. godine, a na mnogima bio i aktivan predavač.
Učestvovao je u mentorskoj nastavi koju organizuje Institut za javno zdravlje za doktore medicine i ostale zdravstvene radnike i saradnike u okviru obaveznog pripravničkog staža..
Mentor je na više predmeta za dio specijalističkog staža, izabran od strane Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Učestvovao je na više od deset Škola prirodnog prava na Kopaoničkoj školi “Prirodnog prava“.
Učestvovao je i organizovao više kongresa i simpozijuma iz oblasti zdravstva i prava na kojima je redovno izlagao radove.
Član je Skupštine Udruženja pravnika Crne Gore.
Aktivno je učestvovao u društvenom životu lokalne samouprave i države. Bio je odbornik SO Kotor.
Od 2008-2012.g. bio je član Savjeta za razvoj lokalne samouprave Glavnog grada Podgorica.
Dobitnik je priznanja SRJ iz oblasti rada - Medalja “Zlatno sunce”.
Kada je zamjenjivao direktora i rukovodio Domom zdravlja Kotor 1996. godine, ova ustanova je dobila najviše opštinsko priznanje, nagradu „21 novembar“.
Objavio je dvije knjige i desetine radova u zbornicima, časopisima i biltenima.
Prvu knjigu „Savremeni parlamentarizam u Crnoj Gori“, objavio u izdanju Kulturno-prosvjetne zajednice Podgorica 2003. godine.
Drugu knjigu “Menadžment zdravstvenim resursima u uslovima ekonomske krize“, objavio u izdanju Instituta za javno zdravlje 2010. godine.
Objavio je više desetina naučno stručnih radova publikovanih u raznim kongresnim zbornicima, domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti zdravstva, organizacije zdravstvene službe, menadžmenta i prava.
Stalni je saradnik medicinskog časopisa „MEDICAL“ Podgorica.


Kontakt: e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             Tel. 00382 32 330 922

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top