prijemnoPsihijatrijska bolnica u Kotoru je izgrađena i počela sa radom još 1953. godine i od tada pa do danas predstavlja sigurno najznačajniju stacionarnu ustanovu za psihijatrijsku zdravstvenu djelatnost u Crnoj Gori.

Od svog osnivanja pa do danas, ova bolnica je više puta mijenjala svoj status i naziv, ali u suštini je njena uloga ostala ista, a to je: da kao stacionarana ustanova zbrinjava, liječi i unapređuje i rehabilituje zdravlje mentalno oboljelih lica.

Nakon donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Sl.list.br. 39/2004), 2004.godine, ova ustanova spada u grupu Specijalnih bolnica: «koja kao zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite obavlja specijalističko konsultativnu i visokospecijalizovanu konzilijarnu zdravstvenu djelatnost i bolničko liječenje za određene vrste bolesti i odgovarajuću medicinsku rehabilitaciju».

min-zdravlja

lista-cekanja

krug-bolnice

naucno-istrazivacki-rad

izdavastvo

aktivnosti

 

Lokacija

Kontakt informacije

Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor
Tel. centr. +382 32 330 920 / 921
Fax: +382 32 330 922 / 923

Besplatni broj

0800814400 - BESPLATAN BROJ
NA KOJI KORISNICI USLUGA
MOGU DA DAJU PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE
I POHVALE U VEZI  RADA BOLNICE

Go to top